VIVO Volls­mo­se

X-centerVIVO VOLLSMOSE

Sam­let are­al: 5.500 m2

Anlægs­sum: 7 mio. kr.

Ordre­gi­ver: Oden­se Kom­mu­ne, Sund­heds­se­kre­ta­ri­a­tet og Byggesekretariatet

Archi­Meds rol­le: Kon­cept- og byg­ge­pro­gram­me­ring, design og udførelse

Peri­o­de: 2014-

Hvor­dan kom­mer frem­ti­dens sund­heds­cen­tre til at bli­ve udfor­met? Hvor­dan bur­de de udfor­mes? Dis­se spørgs­mål har fun­ge­ret som de pri­mæ­re grund­sten for projektet.

På bag­grund af de oven­stå­en­de spørgs­mål har Oden­se Kom­mu­ne søgt efter kva­li­fi­ce­re­de løs­nings­mu­lig­he­der. Ved hjælp af dis­se er det ble­vet beslut­tet, at der skal etab­le­res et nyt, revo­lu­tio­ne­ren­de sund­heds­cen­ter i Volls­mo­se. Cen­tret hed­der VIVO Vollsmose.

VIVO Volls­mo­se er et moder­ne sund­heds­cen­ter, hvis hoved­fo­kus er det bred­de sund­heds­kon­cept. Pro­jek­tet skal opstå på et grund­lag af evi­dens- og erfa­rings­ba­se­ret plan­læg­ning og design. Oden­se Kom­mu­ne søger at styr­ke og for­bin­de for­hol­det mel­lem tvær­fag­li­ge pro­fes­sio­nel­le og bor­ger­ne. Målet er, at effek­ter­ne ved de posi­ti­ve, akti­ve og dyna­mi­ske udveks­lin­ger vil sik­re bære­dyg­tig og frem­tids­o­ri­en­te­ret sundhed.

Archi­Med del­ta­ger i og kon­sul­te­rer igen­nem alle pro­jek­tets faser; fra de ind­le­den­de orga­ni­sa­to­ri­ske og regi­stre­ren­de sta­di­er, til bru­ger­ind­dra­gen­de wor­ks­hops med mere. Archi­Med arbej­der også i plan­læg­nings- og udfø­rel­ses­fa­ser­ne; blandt andet med kon­cept­pro­gram­me­ring, skit­se­ring, kon­cep­tu­elt design og supervision.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09