Under­vis­ning på Kun­sta­ka­de­miets Arkitektskole

KADK-logo
 
 

UNDERVISNING KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE

Ordre­gi­ver: Kun­sta­ka­de­miets Arkitektskole

Archi­Meds rol­le: Under­vis­ning (Per­nil­le Wei­ss Terkildsen)

Peri­o­de: 2013-

Archi­Meds stif­ter og direk­tør, Per­nil­le Wei­ss Ter­kild­sen, har fra 2013 under­vist på 3. seme­ster af Kun­sta­ka­de­miets Arki­tekt­sko­les pro­gram ’Tech­no­lo­gy and Pra­cti­ce’. Under­vis­nin­gen har bl.a. omfat­tet en ind­fø­ring i det dan­ske sund­heds­sy­stem, evi­dens­ba­se­re­de design­pro­ces­ser, begre­bet og aspek­ter­ne i ’helen­de arki­tek­tur’ samt vej­led­ning af de stu­de­ren­de i rela­tion til deres indi­vi­du­el­le projekter.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09