Til­gæn­ge­lig­hed

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

TILGÆNGELIGHED

Til­gæn­ge­lig­hed hand­ler om at gøre hospi­ta­ler, hospi­cer, offent­li­ge rum, læge­prak­sis­ser etc. til­gæn­ge­li­ge for bru­ge­re med funk­tions­ned­sæt­tel­se. Vi arbej­der i Archi­Med med til­gæn­ge­lig­hed, som opfyl­der SBI- og BR10-anvis­nin­ger; både i plan­læg­nings­fa­sen af et byg­ge­ri og i ana­ly­ser af eksi­ste­ren­de bygninger.

Vi er i vores til­gang altid i dia­log med bru­ger­ne eller orga­ni­sa­tio­ner, der repræ­sen­te­rer bru­ger­ne, for at sik­re, at de fysi­ske ram­mer under­støt­ter den funk­tions­ned­sat­tes spe­ci­fik­ke behov.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09