Syge­hus Søn­derjyl­land, Tøn­der og Sønderborg

IMG_3367_redigeret

IMG_3357_redigeret

SYGEHUS SØNDERJYLLAND, TØNDER OG SØNDERBORG

Sam­let are­al: 31.000 m2

Anlægs­sum: 270 mio. kr.

Ordre­gi­ver: Region Syddanmark

Archi­Meds rol­le: Byg­her­re­rå­d­gi­ver med fokus på indret­ning, inven­tar, udsmyk­ning, kunst og wayfinding

Peri­o­de: 2013–2014

Frem­ti­dens plan for syge­hus­struk­tu­ren i Søn­derjyl­land bety­der, at Syge­hus Søn­derjyl­land (SHS) i Aaben­raa etab­le­res som aku­t­sy­ge­hus. Der­u­d­over bli­ver SHS i Tøn­der dag­ho­spi­tal med ska­de­kli­nik, og akti­vi­te­ter­ne på SHS i Hader­s­lev luk­kes ned. Der­for bli­ver SHS i Søn­der­borg til et spe­ci­al­sy­ge­hus med døgn­dæk­ket skadestue.

Den­ne omstruk­tu­re­ring bevir­ker for­skel­li­ge omdan­nel­ser og udvi­del­ser af de eksi­ste­ren­de ram­mer. Archi­Med har udar­bej­det et design­kon­cept for SHS i Aaben­raa (se sepa­rat refe­ren­ce). Efter­føl­gen­de har byg­her­re ønsket at udvi­de design­kon­cep­tet til yder­li­ge­re at omfat­te SHS i Tøn­der og Søn­der­borg ud fra sam­me prin­cip­per og ønsker, som er anvendt ved SHS i Aabenraa.

 

 

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09