Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa -

Syge­hus Søn­derjyl­land, Aabenraa

Sønderjylland9

SYGEHUS SØNDERJYLLAND, AABENRAA OG PSYKIATRISK SYGEHUS

Sam­let are­al: 20.000 m2

Anlægs­sum: 480 mio. kr.

Ordre­gi­ver: Region Syddanmark

Archi­Meds rol­le: Udvik­ling af design­kon­cept for interiør

Peri­o­de: 2012–2013

I Aaben­raa skal et nyt psy­ki­a­trisk syge­hus byg­ges sam­men med det eksi­ste­ren­de soma­ti­ske syge­hus­byg­ge­ri. Whi­te Arki­tek­ter er udpe­get som vin­de­re af kon­kur­ren­cen og Archi­Med er valgt til at udar­bej­de det inte­r­i­ø­re design­kon­cept for projektet.

Archi­Med tæn­ker design­kon­cep­tet som et hele, der omfat­ter ny viden, nye meto­der, ny tek­no­lo­gi og erfa­rin­ger. Grund­læg­gen­de mener vi, at byg­nin­gens arki­tek­tur, indret­ning, far­ver og kunst m.v. skal tale i et logisk og lige­til sprog til bru­ger­ne, så de kan fin­de rundt og sam­ti­dig nyde turens ople­vel­ses­vær­di. Et af fokus­punk­ter­ne er at und­gå skilt­ning, der i man­ge til­fæl­de ikke under­støt­ter wayfinding.

Sønderjylland2

Den psy­ki­a­tri­ske afde­ling skal rum­me i alt 115 sen­ge­plad­ser og fæl­les­funk­tio­ner, som skal have sin egen iden­ti­tet og sam­ti­dig ind­byde til sam­ar­bej­de med soma­tisk syge­hus omkring behand­ling og patient­for­løb og end­vi­de­re udstrå­le ople­vel­ses­ri­ge omgi­vel­ser, fæl­les for patien­ter, pårø­ren­de og per­so­na­le. Hen­sig­ten er at ska­be arki­tek­tur, der under­støt­ter patien­tens per­son­li­ge tryg­hed og moti­ve­ring for kon­takt med omver­de­nen i løbet af sit behand­lings­for­løb. De fysi­ske ram­mer skal inte­gre­re funk­tio­nel­le krav, rum­me­li­ge ople­vel­ser og san­se­ind­tryk og arki­tek­tur og land­skab skal sti­mu­le­re behand­lin­gen med ind­dra­gel­se af ele­me­ne­ter som natur, far­ver, lys og udsigt.

(Bil­led­ma­te­ri­a­le udar­bej­det i sam­ar­bej­de med Whi­te og Aar­hus Arkitekter.)

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09