Svend­borg Kom­mu­nes Sundhedshus

IMG_1982

SVENDBORG KOMMUNES SUNDHEDSHUS

Anlægs­sum: Igangværende

Ordre­gi­ver: Svend­borg Kommune

Archi­Meds rol­le: Bru­ger­ind­dra­gel­se, faci­li­te­ring, wor­ks­hop­de­sign og -beskrivelse

Peri­o­de: 2015

Arbej­det med etab­le­rin­gen af et Sund­heds­hus i Svend­borg Kom­mu­ne er en igang­væ­ren­de pro­ces, hvor bud­get­for­hand­lin­ger­ne først skal fal­de på plads, før der kan arbej­des vide­re med de efter­føl­gen­de trin. Der­for er der ble­vet udar­bej­det et idéop­læg som grund­lag for de kom­men­de for­hand­lin­ger. Archi­Med har i den for­bin­del­se til­ret­telagt, faci­li­te­ret og efter­be­hand­let på to tema­da­ge, som blev afholdt med rele­van­te kom­mu­na­le aktører.

Den før­ste tema­dag hav­de dels til for­mål at klar­læg­ge hvil­ke sund­heds­ud­for­drin­ger, Sven­borg Kom­mu­ne står over for i dag og i frem­ti­den. Der­u­d­over skul­le den spo­re Svend­borg Kom­mu­ne tæt­te­re på, hvad deres kom­men­de Sund­heds­hus skal leve­re af resul­ta­ter og mål i mødet med bor­ge­ren, og klar­gø­re hvor­dan indret­nin­gen og udform­nin­gen af huset imø­de­kom­mer dis­se behov. Anden tema­dag hav­de til for­mål at ska­be et fæl­les sprog om, hvor­dan de for­skel­li­ge funk­tio­ner i Sund­heds­hu­set taler sam­men og  orga­ni­sa­to­risk og fysisk rela­te­rer til hinanden.

Svend­borg Kom­mu­ne ønsker med etab­le­rin­gen af Sund­heds­hu­set at gøre Svend­borg i stand til at hand­le pro­ak­tivt i for­hold til udvik­lin­gen på sund­heds­om­rå­det. End­vi­de­re skal sund­heds­hu­set under­støt­te alle­re­de kend­te udfor­drin­ger, som fx ulig­hed i sund­hed, sund­hed på tværs, og men­tal sund­hed, samt ska­be sund­heds­frem­men­de ram­mer for øget hand­le­kom­pe­ten­ce blandt bor­ger­ne i Svend­borg Kommune.

IMG_2014

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09