Den kom­plek­se sundhedsvirksomhed

Sund­heds­væs­net er et uhy­re kom­plekst system af man­ge for­skel­li­ge kom­ponenter, der er i kon­stant inter­ak­tion med hin­an­den. Den­ne interak­tion er nog­le gan­ge gan­ske logisk, plan­lagt og gli­den­de, men ofte også asym­me­trisk, rodet og præ­get af, at man­ge men­ne­sker eller ting ven­ter på hin­an­den og ’spil­der tiden’.

En måde, der kan være med til at ska­be og beva­re det­te over­blik, er at dele sundhedsvirksom­heden op i syv over­ord­ne­de kate­go­ri­er. Det gør det nem­me­re at over­skue og kva­li­fi­ce­re mulig­he­der­ne for at gen­nem­skue kon­se­kven­ser­ne af stør­re eller min­dre for­an­drin­ger. Nog­le kom­po­nen­ter har hjem­me i fle­re kate­go­ri­er, hvil­ket ska­ber en mulig­hed for at iden­ti­fi­ce­re net­op det, der går på tværs og der­for bør være gen­stand for høj pri­o­ri­te­ring af at for­stå, hvor­for og hvor­dan de fysi­ske ram­mer skal til­by­de flek­sib­le og ela­sti­ske kon­cep­ter i arki­tek­tur og indretningsmuligheder. 

Den komplekse sundhedsvirksomhed

I Archi­Med arbej­der vi med hele sund­heds­virk­som­he­den. Her foku­se­res både på hele virk­som­he­den og sam­spil­let mel­lem virk­som­he­dens enkelt­de­le. Net­op det­te giver mulig­he­den for at få over­blik over det kom­plek­se og ska­be bevidst­hed om syner­gi­er mel­lem virk­som­he­dens for­skel­li­ge dele.

FOKUS SAMMENHÆNG OG SYNERGI

Udover at bru­ge cirk­len til at få over­blik over det kom­plek­se, bru­ger i pile­di­a­gram­met til at ‘rede trå­de­ne ud’, så de kan sam­les igen på en måde, der ska­ber mere syner­gi og vær­di mel­lem fysi­ske ram­mer, orga­ni­sa­tion og pro­ces­ser. Nog­le gan­ge går vi næsten klas­sisk LEAN-agtigt i gang og beskri­ver sam­men­hæn­ge­ne ‘inde-fra-ud’ så den chan­ce der er for at se orga­ni­sa­tion og arbejds­pro­ces­ser efter i søm­me­ne, når man skal byg­ge nyt, udnyt­tes til sit størst muli­ge potentiale.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09