Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Bøger -

Bøger

SUNDHEDSARKITEKTURENS ABC

sundhedsarkitekturens abc

Sund­heds­ar­ki­tek­tu­rens ABC behand­ler sam­men­hæn­gen mel­lem arki­tek­tur og sund­hed på en helt ny måde. Bogen betrag­ter ikke blot arki­tek­tu­ren i sund­heds­væs­net som en fysisk ram­me, som ale­ne bør udfor­mes på teg­ne­bræt­tet. Sund­heds­ar­ki­tek­tur er der­i­mod en for­an­der­lig orga­nis­me, som påvir­kes af og påvir­ker det, der fore­går i den,

Få bogen til­sendt — skriv til info@archimed.dk

Bogen koster 299 kr. + fragt (Dan­mark 50 kr., EU-lan­de 90 kr.)

Bogen kan også købes her via Arki­tek­tens Forlag.

HERRENS MARK: Patien­ten i Sygehusarkitektur

Klik her for at hen­te en PDF af Per­nil­le Wei­ss Ter­kild­sens cand. sci­ent. speciale.

PLEJEHJEMMETS UDERUM: Demens­ven­lig indret­ning af udea­re­a­ler på ple­je­cen­tre. En konceptguide.

Peri­o­de: 2016

Der fin­des end­nu alt for få kon­kre­te vej­led­nin­ger til, hvor­dan ude­rum­met ind­dra­ges og anven­des til gavn for demen­te bebo­e­re på ple­je­hjem. Der fin­des anbe­fa­lin­ger til frem­ti­di­ge ple­je­hjems­byg­ge­ri­er, javel – men ikke for­slag, der har rod i ana­ly­ser af eksi­ste­ren­de ple­je­hjem, som jo er opført før dis­se anbe­fa­lin­ger og skal fun­ge­re som boli­ger til demen­te bor­ge­re i man­ge år frem end­nu. Der­for vil Archi­Med ger­ne bidra­ge med for­slag til for­bed­rin­ger af ude­rum ved ple­je­hjem, der alle­re­de findes.

Med udgangs­punkt i ana­ly­se af tre eksi­ste­ren­de ple­je­hjem i Køben­havns Kom­mu­ne udar­bej­de­de vi der­for i god ener­gi og skar­pt fokus fra en land­skabs­ar­ki­tekt­stu­de­ren­de det­te kon­cept, som kan hen­tes via neden­stå­en­de link.

Klik her for at hen­te en PDF af konceptguiden.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09