Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Sundheds- og omsorgshotel Vikærgården -

Sund­heds- og omsorgs­ho­tel Vikærgården

 

Vikær

Sam­let are­al: 3.000 m2

Anlægs­sum: 23 mio. kr.

Ordre­gi­ver: Aar­hus Kommune

Archi­Meds rol­le: Master­pla­n­ud­vik­ling samt indretning

Peri­o­de: 2012

 

SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL VIKÆRGÅRDEN

Vikær­går­den er et eksi­ste­ren­de ple­je­hjem, der i frem­ti­den skal fun­ge­re som et sted for reha­bi­li­te­ring, hvor bor­ge­ren beteg­nes som eks­per­ten i egen situ­a­tion. Den betragt­ning skal under­støt­tes af Vikær­går­dens orga­ni­sa­tion, arbejds­pro­ces­ser, arki­tek­tur, tek­no­lo­gi og sam­men­hæn­ge. For­må­let med Vikær­går­dens sund­heds- og omsorgs­ho­tel er at hjæl­pe bor­ge­re med at for­bli­ve selv­hjul­p­ne i eget liv og egen bolig, ved at bru­ge de bed­ste og nye­ste tek­no­lo­gi­er — hele tiden.

Archi­Med har stå­et for master­pla­nen og indret­nin­gen af ste­det, hvor der har været fokus på bor­ge­re­nes reha­bi­li­te­ring. Huset er dis­po­ne­ret med for­skel­li­ge akti­vi­te­ter, der kan møde for­skel­li­ge behov for træ­ning — soci­al, kog­ni­tiv og fysisk. Sam­ti­dig under­støt­ter træ­nings­mu­lig­he­der­ne en kon­ti­nu­er­lig udvik­ling for den enkel­te borger.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09