Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Testimonials og Artikler -

Testi­mo­ni­als og Artikler

TESTIMONIALS OM ARCHIMED

Mor­sø Kom­mu­ne vil være Dan­marks mest demens­ven­li­ge kom­mu­ne. Den­ne vision skal blandt andet ind­fri­es ved at sam­le demen­sind­sat­sen i et nyt ple­je­cen­ter. Det har der­for været helt natur­ligt at entre­re med Per­nil­le Wei­ss der har været en viden­de og per­son­lig inspira­tor bag udfær­di­gel­sen af kon­cept­pro­gram­met til det nye cen­ter. Per­nil­le har for­må­et, med sin fag­ligt bredt fun­de­re­de bag­grund at inspi­re­re, udfor­dre og invol­ve­re alle inter­es­sen­ter i bestræ­bel­ser­ne på at udfær­di­ge et kon­cept­pro­gram der støt­ter op om visionen.”

HENRIK R. CHRISTENSEN
DIREKTØR, MORSØ KOMMUNE
2017

 

Mari­a­ger­fjord Kom­mu­ne har sam­ar­bej­det med Archi­Med om udar­bej­del­sen af kon­cert­pro­gram for nyt sund­heds­hus i Hobro. Archi­Med har bidra­get med både stor fag­lig­hed på det sund­heds­mæs­si­ge områ­de og gode pro­ces­ser med ind­dra­gel­se af bor­ge­re, per­so­na­le og poli­ti­ke­re. Mari­a­ger­fjord Kom­mu­ne har der­med fået et godt afsæt til det vide­re poli­ti­ske arbej­de med rea­li­se­rin­gen af et sundhedshus.”

PETER MØLLER RASMUSSEN
DIREKTØR, MARIAGERFJORD KOMMUNE
2016

 

”Byrå­det i Aal­borg Kom­mu­ne har med beslut­nin­gen om etab­le­rin­gen af Demens­ple­je­cen­tret Torn­højha­ven i Aal­borg Øst sat over­lig­ge­ren højt. Der­for hav­de vi brug for en meget kom­pe­tent råd­giv­ning i for­bin­del­se med udvik­ling af tan­ker­ne om demens­ple­je­cen­tret samt beskri­vel­se af kon­kur­ren­ce­ma­te­ri­a­let. Og den­ne opga­ve har Archi­Med løst med den stør­ste pro­fes­sio­na­lis­me. Evi­dens og innova­tion, fysi­ske ram­mer og det, der skal fore­gå i dem, skal gå hånd i hånd, hvis demen­te, deres pårø­ren­de og vores med­ar­bej­de­re skal få mest muligt ud af de nye ram­mer. Her­til er Archi­Meds meto­der og evner til at tale både anlægs- og drifts­sprog helt unik. Deres viden om de sær­li­ge behov, men­ne­sker med demens­syg­dom­me har, har været stor, og deres faci­li­te­ring af pro­ces­sen er sag­lig og empa­tisk lige­som leve­ran­cer­ne er pro­fes­sio­nel­le og til tiden.”

JAN NIELSEN,
DIREKTØR, ÆLDRE- OG HANDIKAPFORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE
2016

 

Archi­Med for­mår at pro­ces­de­sig­ne og faci­li­te­re mel­lem fag og funk­tio­ner, og mel­lem rol­ler, rela­tio­ner og orga­ni­sa­to­ri­ske lag på en innova­tiv og evi­dens­ba­se­ret måde, der sik­rer fast­hol­del­se af stra­te­gi, frem­drift og kva­li­tet. Kon­tek­sten og visio­nen med VIVO Volls­mo­se for­ud­sæt­ter en råd­giv­ning, der gør det muligt at arbej­de evo­lu­tio­nært og i respekt for, at udvik­ling i sund­heds­væs­net er en kom­pleks og dyna­misk for­an­der­lig udfor­dring. Det kræ­ver et højt niveau af gejst og enga­ge­ment hos alle. Og det har Archi­Med arbej­det aktivt med at nære og ved­li­ge­hol­de, så de man­ge for­skel­li­ge bru­ge­re af cen­te­ret på en sta­digt stær­ke­re måde ser sig som et sam­men­hæn­gen­de team med bor­ge­ren i centrum.”

HEIDI JUUL MADSEN,
SUNDHEDSCHEF, ODENSE KOMMUNE
2015

 

Vi har været gla­de for sam­ar­bej­det med Archi­Med, dels for­di de hur­tigt sæt­ter sig ind i den pro­blem­stil­ling, du skal have løst, men også for­di de faci­li­te­rer en god dia­log mel­lem de man­ge aktø­rer i en byg­ge­pro­ces. Archi­Meds brug af ”Mole­ky­le-model­len” har bidra­get effek­tivt til at sik­re en fæl­les for­stå­el­se og refe­ren­ce­ram­me for del­ta­ger­ne i byg­ge­pro­ces­sen – og spe­ci­fikt i en wor­ks­hop. Ende­lig har de udar­bej­det et kon­cept­pro­gram for os, som er et rig­tigt solidt og spæn­den­de grund­lag for det vide­re arbej­de med at udvik­le vores byg­ge­ri. I det­te har vi fået sam­let alle de input, som er til­gå­et Holste­bro Kom­mu­ne i for­bin­del­se med et stør­re udvik­lings- og dia­log­for­løb i for­å­ret 2013. Og så gør det jo hel­ler ikke noget, at de til­med er sjove og spæn­den­de at sam­ar­bej­de med.”

ANDERS KJÆRULLF,
DIREKTØR, KULTUR OG SUNDHED I HOLSTEBRO KOMMUNE
2014

 

Archi­Med har bistå­et Hospi­tal­sen­he­den Vest med udar­bej­del­se af kon­cept­pro­gram for frem­ti­dens psy­ki­a­tri i DNV-Gød­strup. Kon­cept­pro­gram­met beskri­ver psy­ki­a­tri­ens kva­li­ta­ti­ve ønsker og krav til nye fysi­ske ram­mer. Archi­Meds arbej­de tog udgangs­punkt i en evi­dens­ba­se­ret design­til­gang. Archi­Med bistod med afhol­del­se af kick-off dage, stu­di­e­tu­re og ikke mindst gen­nem­fø­rel­se af et udvik­lings­for­løb base­ret på ind­dra­gel­se af medarbejderrepræsentanter.
Archi­Med leve­re­de et godt og gen­ne­m­ar­bej­det pro­dukt, der ind­gik i pro­jek­tets udbud og som ved­bli­ver med at være et refe­ren­ce­punkt for den vide­re plan­læg­ning af DNV-Gød­strup psy­ki­a­tri. Med Archi­Med kan der tæn­kes ud ad bok­sen uden risi­ko for, at man ikke kan kom­me til­ba­ge i bok­sen. For­stå­et som, at de man­ge innova­ti­ve og kre­a­ti­ve tan­ker i kon­cept­pro­gram­met har fun­det en kon­kre­ti­se­ret form. I pro­ces­sen kan man der­for godt til­la­de sig at miste jord­for­bin­del­se for en stund i for­vis­ning om, at man skal nok lan­de igen!”

RANDI NEDERGAARD-HANSEN,
PROJEKTLEDER, DNV-GØDSTRUP
2013

 

At få gang i innova­tion i den trav­le og kom­plek­se hver­dag på et hospi­tal kræ­ver opfindsom­hed og flek­si­bi­li­tet. Det har Archi­Med. Og så er de gode til at sæt­te deres sund­heds- og innova­tions­fag­li­ge kom­pe­ten­cer sam­men i et godt sam­spil med vores med­ar­bej­de­re. Det­te frem­mer udvik­ling og imple­men­te­ring af en innova­tions­kul­tur på hospitalet.”

JONATAN SCHLOSS,
VICEDIREKTØR, BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER
2013

 

”Med Archi­Med køber man ikke en almin­de­lig kon­su­lent- eller råd­giv­nings­op­ga­ve. Man køber en hold­ning (Archi­Med kal­der det sik­kert selv for et kon­cept), hvor pro­dukt og pro­ces dan­ner en hel­hed. Pro­ces er her ikke bare, at der ind­dra­ges nog­le bru­ge­re eller lig­nen­de. Det er også den pro­ces, der fin­der sted inde i kas­sen ‘Archi­Med’. Archi­Med er nok inspi­re­ret af deres egen for­tid, men ikke fasci­ne­ret og der­med hel­ler ikke bun­det af den. Archi­Med tæn­ker ikke så meget på, hvad de har præ­ste­ret, men på, hvad de skal præ­ste­re sam­men med kun­den – Det er lidt nyt. Det er spæn­den­de, men natur­lig­vis også med risi­ko for, at man under­vejs i for­lø­bet kan miste fod­fæ­ste – men man lan­der. Archi­Med er ikke amatører.”

JAN RADZEWICZ,
BYGNINGSCHEF, VIKÆRGÅRDEN I AARHUS
2012

 

Artik­ler

- Hil­le­rød Posten, 31.01.16, ‘Regions­går­den byg­ges om’. Klik her for artikel.

- Byensejendom.dk, 27.01.16, ‘Ombyg­ning af Regions­går­den i Hil­le­rød’. Klik her for artikel.

- Bygtek.dk, 26.01.16, ‘Sund­heds­ar­ki­tek­ter ind­går ram­me­af­ta­le’. Klik her for artikel.

- Udgi­vel­se af bogen Sund­heds­ar­ki­tek­tu­rens ABC, 10.11.15. Klik her for detaljer.

- Fag­tids­skrif­tet HMT, 01.05.15, ‘Logi­stik på den logisk måde’. Klik her for bil­le­de. (Norsk)

- To mar­kan­te pro­fi­ler til Archi­Meds besty­rel­se. Klik her for artikel.

- FTF, 26.05.14, ‘Archi­Med: “Sygeple­jer­sker­ne kan for­stå, hvad pro­ble­met er“‘. Klik her for artikel.

- Bør­sen, 03.04.14, ‘Kar­ri­e­re i sund­hed og arki­tek­tur’. Klik her for artikel.

- Buil­ding Sup­ply, 14.03.14, ‘Archi­Med for­stær­ker besty­rel­sen med OPP-eks­pert’. Klik her for artikel.

- Fyens Stift­s­ti­den­de, 07.03.14, notits om Archi­Meds nyop­star­te­de besty­rel­se. Klik her for artikel.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09