MTV-til­gang

Ret meget i sund­heds­væs­net er i en eller anden for­stand tek­no­lo­gi. Om det er udstyr, pro­ces­ser, fysi­ske ram­mer, orga­ni­sa­tion, ple­je- og behand­lings­for­mer etc. Uen­de­ligt man­ge tek­no­lo­gi­er er på spil i sund­heds­væs­net og de fle­ste påvir­ker hin­an­den mere eller min­dre kendt og kon­kret. Det er vig­tigt — og kom­pli­ce­ret — at begri­be og ind­ar­bej­de i design- og beslut­nings­pro­ces­ser, hvis for­må­let alt andet lige er, at stra­te­gi­er for og res­sour­cer i sund­heds­væs­nets virk­som­he­der skal give en god balan­ce mel­lem flest og bedst resul­ta­ter. Der­for er medi­cinsk tek­no­lo­gi­vur­de­ring (MTV) en væsent­ligt del af Archi­Meds værktøjskasse.

MTV defi­ne­res som en ‘alsi­dig, syste­ma­tisk vur­de­ring af for­ud­sæt­nin­ger­ne for og kon­se­kven­ser­ne af at anven­de medi­cinsk tek­no­lo­gi’ (Sund­heds­sty­rel­sen 2007). MTV under­sø­ger, hvor­dan en given tek­no­lo­gi vir­ker ind på hhv. patien­ten, orga­ni­sa­tio­nen, andre tek­no­lo­gi­er og økonomien.

Medi­cinsk tek­no­lo­gi defi­ne­res som ‘pro­ce­du­rer og meto­der til fore­byg­gel­se, diag­no­stik, behand­ling, ple­je eller reha­bi­li­te­ring’.  Enhver form for behand­ling, tek­nik eller orga­ni­se­ring kan ses som en medi­cinsk teknologi.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09