Stra­te­gisk rådgiving

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

STRATEGISK RÅDGIVNING

Hvor­dan kom­mer man fra stra­te­gi og i mål med et byg­ge­ri, en boligsek­tor­plan, ple­je­bo­ligstra­te­gi eller lig­nen­de? Archi­Meds meto­der sik­rer, at det er muligt at kom­me i mål med en stra­te­gi på en måde, hvor de rig­ti­ge beslut­nin­ger træf­fes på det rig­ti­ge tids­punkt og i respekt for den poli­ti­ske kalen­der. Vi arbej­der med stra­te­gi, tak­tik og ope­ra­tion som tre vig­ti­ge niveau­er, der hver især og i inter­ak­tion med hin­an­den sik­rer, at den over­ord­ne­de vision bli­ver til kon­kre­te mål, som er nem­me at sty­re efter og implementere.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09