Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Silkeborg Psykiatriens Hus -

Sil­ke­borg Psy­ki­a­tri­ens Hus

 
Psyk1

SILKEBORG PSYKIATRIENS HUS

Sam­let are­al: 4.000 m2

Anlægs­sum: 72 mio. kr.

Ordre­gi­ver: MTH A/S

Archi­Meds rol­le: Kva­li­tets­sik­ring samt råd­giv­ning ifm. indret­ning, mate­ri­a­le- og farvevalg

Peri­o­de: 2011–2012

Sil­ke­borg Psy­ki­a­tri­ens Hus er et nyt kon­cept for en udvik­ling og oprust­ning af sam­ar­bej­det mel­lem den regio­na­le behand­lings­psy­ki­a­tri og den kom­mu­na­le soci­alp­sy­ki­a­tri. Huset skal frem­me det sam­men­hæn­gen­de patient­for­løb og fore­byg­ge indlæggelser.

Archi­Med hjalp i 2010 vin­de­ren af tota­len­ter­pri­se-kon­kur­ren­cen med at kva­li­tets­sik­re og for­kla­re sit til­bud. Des­u­den er Archi­Med fort­sat under­le­ve­ran­dør  i rela­tion til råd­giv­ning ang. indret­ning, mate­ri­a­le­valg og far­ve­plan­læg­ning. Ift. det­te akti­ve­res Archi­Meds net­værk af res­sour­ce­per­so­ner inden for psy­ki­a­tri – såvel patien­ter som pro­fes­sio­nel­le. Archi­Meds data­ba­se af evi­dens­ba­se­ret design og helen­de arki­tek­tur ind­dra­ges der­u­d­over som inspira­tion og beslutningsgrundlag.

Psyk2

I opga­ven læg­ges vægt på at ned­bry­de “kli­ent­gø­rel­sen” af kro­nisk, psy­ki­a­tri­ske patien­ter og frem­me en tvær­fag­lig og lige­vær­dig kul­tur, hvor alle udvi­ser omsorg, respekt og ansvar for hin­an­den, så Sil­ke­borg Psy­ki­a­tri­ens Hus med­vir­ker til at frem­me bor­ger­nes egenomsorg og trivsel.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09