Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Rigshospitalet Kvalitetsfond -

Rigs­ho­spi­ta­let Kvalitetsfond

Riget3

RIGSHOSPITALETS KVALITETSFONDS BYGGEPROJEKT

Sam­let are­al: 77.000 m2

Anlægs­sum: 1.85 mil­li­ar­der kr.

Ordre­gi­ver: Rigshospitalet

Archi­Meds rol­le: Pro­jek­t­ud­vik­ling med hove­d­ansvar for funk­tio­na­li­tet og logi­stik. På hold med sch­midt ham­mer las­sen architects

Peri­o­de: 2011–2012

I kon­kur­ren­cen om Rigs­ho­spi­ta­lets Kva­li­tets­fonds Byg­ge­pro­jekt delt­og Archi­Med som kon­su­lent for af ét af de tre vin­der­teams, med sch­midt ham­mer las­sen archi­tects i spid­sen for konsortiet.

Rigs­ho­spi­ta­let skal i de kom­men­de år udvi­des med ca. 77.000 m2, der skal bru­ges på et nyt patient­ho­tel, sen­ge­af­snit, ope­ra­tions- og inten­si­vaf­de­lin­ger, radi­o­lo­gi samt forsk­nings- og uddan­nel­ses­fa­ci­li­te­ter. Archi­Med fun­ge­re­de som arki­tekt- og sund­heds­fag­li­ge kon­su­len­ter på pro­jek­tet med hoved­vægt på funk­tions- og logi­stik­plan­læg­ning samt kva­li­tets­sik­ring heraf.

Riget6

I besva­rel­sen blev der lagt stor vægt på, at det moder­ne hospi­talskom­pleks skal være logisk, ratio­nelt og effek­tivt dis­po­ne­ret med tan­ke på enkelt­hed og over­sku­e­lig­hed. En høj grad af tæt- og kom­pak­t­hed er for­ud­sæt­nin­gen for kor­te og hur­ti­ge gan­g­af­stan­de; både for patien­ter og pårø­ren­de, samt for kli­nisk per­so­na­le og ser­vi­ce -. Sam­ti­dig er det også en for­ud­sæt­ning for et effek­tivt og tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de om det sam­men­hæn­gen­de patient­for­løb — både mel­lem kli­nik­ker ind­byr­des, og mel­lem kli­nik, forsk­ning og admi­ni­stra­tion. Der­for tog pro­jek­tet afsæt i inten­tio­nen om at ska­be et frugt­bart spæn­dings­felt, hvor grund­læg­gen­de funk­tio­nel­le hen­syn var højt pri­o­ri­te­ret, hvil­ket Archi­Med var med til at kva­li­fi­ce­re og validere.

(Bil­led­ma­te­ri­a­le udar­bej­det i sam­ar­bej­de med shl.)

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09