Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Relation og Sexualitet -

Rela­tion og Sexualitet

Arki­tek­tur og sund­hed hæn­ger sam­men. Sådan har det altid været og siden 2008, da Archi­Med blev grund­lagt, har det for os været natur­ligt pri­mært at have fokus på sund­heds­væs­nets fysi­ske ram­mer. Super­ho­spi­ta­ler og nye ple­je- og sund­heds­cen­tre har taget – og tager fort­sat – stor opmærksomhed.

Men arki­tek­tur og sund­hed – fysi­ske ram­mer og ind­hol­det heri er jo i sin essens ’krop og ånd’. Sådan har det også altid været – og det kan være med til at for­kla­re, hvor­for der er så man­ge for­skel­li­ge menin­ger og ople­vel­ser af net­op arki­tek­tur. Og det kan i al fald være med til at afslø­re, at noget arki­tek­tur ikke fun­ge­rer som det var hen­sig­ten. ’Ånden’ har det ikke godt i ’krop­pen’ og der må være noget galt med måske byg­nings­for­men, indret­nin­gen, lyset, aku­stik­ken etc.

Archi­Meds Per­nil­le er oprin­de­ligt uddan­net sygeple­jer­ske. Der­for har hun en sær­lig inter­es­se for den enkel­te men­ne­ske­li­ge reak­tion på fysi­ske ram­mer – og triv­sel gene­relt. Og hun ser ikke kun på mur­ste­nen omkring men­ne­sket. Hun ser på det hele og er kon­stant nys­ger­rig. Der­for har hun ved siden af Archi­Med en råd­giv­ning for per­son­li­ge udfor­drin­ger og pro­blem­stil­lin­ger i rela­tion til ’krop og ånd’. Den kan du læse mere om her, hvor Per­nil­le kom­bi­ne­rer sine uddan­nel­ser inden for sygeple­je, sund­heds­vi­den­skab, ledel­se, sexo­lo­gi og teo­lo­gi med sine per­son­li­ge og pro­fes­sio­nel­le erfaringer.

I Archi­Med kob­ler Wiis­dom sig sam­me i ydel­ser, der foku­se­rer på under­vis­ning af per­so­na­le i men­ne­ske­li­ge rela­tio­ner og seksu­a­li­tet, når de udfor­dres af syg­dom. Især demen­te rea­ge­rer jo kraf­tigt på egne og omgi­vel­ser­nes impul­ser – net­op omkring den demen­te kom­mer ’krop og ånd’ – ’fysi­ske ram­mer og ind­hold’ helt, helt tæt på hin­an­den og kan kata­ly­se­re både nega­ti­ve og posi­ti­ve sans­nin­ger. Per­so­na­let er ikke vant til og uddan­net i at hånd­te­re par­for­holdspro­blem­stil­lin­ger hos bor­ger­ne og slet ikke dem af mere sexo­lo­gisk karak­ter, hvor­for det­te også er noget, som Per­nil­le under­vi­ser og råd­gi­ver i, så det tabu og de ’pri­vat­livs­af­spær­rin­ger’ der er på områ­det kan løs­nes og per­so­na­let få en bed­re for­stå­el­se af begre­ber som blandt andet hudsu­lt, ældres par­for­hold, syg­dom og sex. Per­nil­le under­vi­ser også i hvor­dan man for­står og und­går som per­so­na­le eller pårø­ren­de at bli­ve re-trau­ma­ti­se­ret af ople­vel­ser omkring eksem­pel­vis (for-)ældres kær­lig­heds- og seksualitetsadfærd.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09