Real­da­nia

20141030_085017

REALDANIA

Ordre­gi­ver: Realdania

Peri­o­de: 2014–15

Sam­let are­al: 13.000 m2

Archi­Meds rol­le: Arki­tekt, til­gæn­ge­lig­heds­spe­ci­a­list og kvalitetssikring

Under Real­da­ni­as filan­tro­pi­ske pro­jekt ‘Rum for Alle’ har Real­da­nia ønsket en vur­de­ring af og der­af for­skel­li­ge til­tag til opti­me­ring af til­gæn­ge­lig­he­den på deres hoved­kon­tor på Jar­mers plads i Køben­havn. Hoved­kon­to­ret er en tids­ty­pisk byg­ning fra 1959, der gen­nem­gik en stør­re renove­ring i mid­ten af 1990’erne og igen ved Real­da­ni­as over­ta­gel­se af byg­nin­gen i 2006.

Real­da­nia ønske­de med det­te pro­jekt at inte­gre­re tan­ker­ne i ‘Rum for Alle’ i deres egne ram­mer. Det­te blev gjort ved helt kon­kre­te ombyg­nin­ger af toilet­for­hold og etab­le­rin­gen af niveaufri adgang mel­lem inde- og ude­om­rå­der samt opti­me­ret til­gæn­ge­lig­hed til alle etager.

Archi­Med stod for til­tags­vur­de­rin­ger af, om byg­nin­gen leve­de op til gæl­den­de reg­ler og anbe­fa­lin­ger for til­gæn­ge­lig­hed, samt for pro­jek­te­ring, udfø­rel­se og kva­li­tets­sik­ring af leve­ran­cer fra diver­se pro­du­cen­ter og entreprenører.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09