Psy­ki­a­tri­en i Region Syddanmark

rs_logo_dk

PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

Sam­let are­al: ca. 7000 m2

Anlægs­sum: ca. 75 mio. kr.

Ordre­gi­ver: Region Syddanmark

Archi­Meds rol­le: Entreprenørrådgiver

Peri­o­de: 2014-(2016)

Archi­Med blev sam­men med MT Høj­gaard  (tota­len­tre­pre­nør), Karls­son Arki­tek­ter og EK Jør­gen­sen præ­kva­li­fi­ce­ret i udbud­s­kon­kur­ren­cen omhand­len­de nybyg­gel­sen af Psy­ki­a­tri­en i Oden­se. Archi­Med er i den for­bin­del­se entre­pre­nør­rå­d­gi­ver i rela­tion til pro­jek­te­ring og udfø­rel­se af projektet.

Lokalp­sy­ki­a­tri­en i Oden­se sam­les i ét cen­tralt belig­gen­de cen­ter med de ca. 13 funk­tio­ner, som i dag lig­ger spredt i Oden­se by. Den­ne beslut­ning hvi­ler på ønsket om, at det­te vil styr­ke det fag­li­ge fæl­les­skab, sam­ar­bej­det på tværs, og give bor­ger­ne et mere sam­men­hæn­gen­de for­løb. Syner­gi­en, der kan opstå i ét fæl­les hus, skal mær­kes af både patien­ter, med­ar­bej­de­re og pårørende.

Lokalp­sy­ki­a­tri­en for Region Syd­dan­mark er i dag 13 loka­le cen­tre for ambu­lant behand­ling eller for ude­gå­en­de og opsø­gen­de behand­ling i bor­ge­rens eget hjem eller nær­mil­jø. Der er også enkel­te døgn­plad­ser og sen­ge for de patien­ter, som i kor­te­re tid har brug for det­te. Lokalp­sy­ki­a­tri­ens grund­læg­gen­de funk­tion er, at fore­byg­ge ind­læg­gel­se og her­med sik­re, at flest muli­ge bor­ge­re med brug for psy­ki­a­tri­en, får det­te på ret­te tid, ret­te måde og med størst mulig effekt.

For Archi­Med var pro­jek­tet spæn­den­de, for­di det stil­le­de krav til os om at ken­de og for­stå psy­ki­a­tri­ens virk­som­hed. — Både hvor­dan den­ne aktu­elt fun­ge­rer i for­bin­del­se med de gæl­den­de ram­mer og vil­kår, men også i for­hold til et frem­ti­digt per­spek­tiv, i respekt for at net­op sund­heds­væs­net altid er udfor­dret af for­an­drin­ger på man­ge niveau­er — loka­le, regio­na­le og natio­na­le. Det­te stil­ler helt sær­li­ge krav til de fysi­ske ram­mer inden­for lokalp­sy­ki­a­tri­en i form af robust­hed, flek­si­bi­li­tet og ela­sti­ci­tet, såle­des at sam­spil­let mel­lem arki­tek­tu­ren og det, der fore­går i den, altid er opti­malt fun­ge­ren­de til for­del for patien­ter­nes effekt og ople­vel­se af behand­lin­gen, med­ar­bej­der­nes fag­li­ge mil­jø, og de pårø­ren­des ople­vel­se af menings­fuldt samarbejde.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09