Pro­jekt­le­del­se og procesdesign

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

PROJEKTLEDELSE OG PROCESDESIGN

’En god pro­ces giver et godt pro­jekt’; det gæl­der næsten hver gang. ’En dår­lig pro­ces giver et dår­ligt pro­jekt’; det­te er over­ve­jen­de sand­syn­ligt. Der­for er pro­ces­de­sign en væsent­lig del af Archi­Meds ydel­ser og kom­pe­ten­cer. Vi desig­ner velover­ve­je­de og grun­digt plan­lag­te pro­ces­ser, hvor­med vi ska­ber en robust struk­tur omkring den aktu­el­le opga­ve, som er præ­get af over­blik, mål­ret­tet­hed og res­sour­cesty­ring – og ikke mindst med god plads til at navi­ge­re intu­i­tivt, nys­ger­rigt og spontant.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09