Pro­jekt­gransk­ning

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

PROJEKTGRANSKNING

Vi råd­gi­ver omkring pro­jekt­gransk­ning i byg­ge­pro­jek­ter, der sik­rer, at ingen kri­ti­ske for­hold i et byg­ge­pro­jekt over­ses eller kri­ti­ske beslut­nin­ger tages på (for) usik­kert grund­lag i for­bin­del­se med byg­ge­pro­jek­ter i sund­heds­væ­se­net. Nøg­le­or­de­ne er her ’over­hol­del­se af anlægs­ram­men’, fejl- og man­gel­find­ing og -fjer­nel­se’, ’sik­ring af byg­bar­hed’ og ikke mindst ’inte­gre­ring af totalø­ko­no­mi­ske logikker’.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09