Data­ba­se­ret programmering

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

DATABASERET PROGRAMMERING

De vig­tig­ste beslut­nin­ger træf­fes i star­ten af et byg­ge­ri. Ønskes der en drift, som under­støt­tes af de fysi­ske ram­mer, er pro­gram­me­rings­fa­sen nødt til at tage udgangs­punkt i sund­heds­virk­som­he­dens ker­ne­op­ga­ve, pro­ces­ser, orga­ni­sa­tion etc. Ikke bare ’sta­tus quo’, men også for­vent­nin­ger til frem­ti­dens befolk­nings­grund­lag, tek­no­lo­gi etc. Det er en af Archi­Meds ker­ne­kom­pe­ten­cer at lave kon­cept- og byg­ge­pro­gram­mer, som knyt­ter de fysi­ske ram­mer sam­men med det, der skal fore­gå i dem på en måde, hvor sund­heds­virk­som­he­dens stra­te­gi under­støt­tes. Den­ne pro­ces under­støt­tes altid af kom­mu­nal sundhedsdata.

Vores fag­kom­pe­ten­cer af sygeple­jer­sker, sund­heds- og sam­funds­vi­den­ska­be­re og arki­tek­ter gør det net­op muligt også at stil­le de svæ­re spørgs­mål, som sik­rer en reel sam­men­hæng mel­lem de fysi­ske ram­mer og det, der skal fore­gå i dem. I den­ne pro­ces er bru­ger­pro­ces­ser på det rig­ti­ge tids­punkt, den rig­ti­ge måde og med de rig­ti­ge per­so­ner en nød­dek­næk­ker til at frem­brin­ge rig­ti­ge dis­kus­sio­ner og bed­re beslut­nin­ger. Sam­ti­dig byg­ger vores pro­gram­mer altid på opda­te­ret og rele­vant evidens.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09