Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Konkurrenceprogram - Sundhedshuset & Atriumgården, samt Søster Sophies Minde -

Kon­kur­ren­ce­pro­gram — Sund­heds­hu­set & Atri­um­går­den, samt Søster Sop­hies Minde

 

Søster Sophies Minde 2
    
KONKURRENCEPROGRAMSUNDHEDSHUSET & ATRIUMGÅRDEN, SAMT SØSTER SOPHIES MINDE

Sam­let are­al: 17.000 m2

Anlægs­sum: 278 mio. kr.

Ordre­gi­ver: Diakonissestiftelsen

Archi­Meds rol­le: Råd­gi­ver for byg­her­re, blandt andet med ansvar for afhol­del­sen af to arki­tekt­kon­kur­ren­cer, samt for udar­bej­del­sen af kon­kur­ren­ce­pro­gram­mer­ne hertil

Peri­o­de: 2013-

Med udgangs­punkt i udvik­lings- og master­pla­nen til Dia­ko­nis­sestif­tel­sen, som Archi­Med i sam­ar­bej­de med Teg­ne­stu­en Vand­kun­sten vandt, er Archi­Med hyret som byg­her­re­rå­d­gi­ver med ansvar for afhol­del­sen af to arki­tekt­kon­kur­ren­cer, samt for udar­bej­del­sen af kon­kur­ren­ce­pro­gram­mer­ne her­til. Kon­kur­ren­cer­ne dre­jer sig om etab­le­rin­gen af et nyt sund­heds­hus på Dia­ko­nis­sestif­tel­sen, samt en renove­ring, om- og til­byg­ning af Søster Sop­hies Min­de, der pri­mært huser ple­je- og leje­bo­li­ger for ældre.

I den­ne for­bin­del­se har Archi­Med blandt andet stå­et for bru­ger­ind­dra­gel­se, wor­ks­hops, stu­di­e­tu­re o.a., mens tekst, lay-out og redak­tio­nelt arbej­de side­lø­ben­de har fore­gå­et. Archi­Med har, med sin omfat­ten­de viden fra fle­re niveau­er inden­for sund­heds­om­rå­det, kva­li­fi­ce­ret pro­gram­mer­ne, så de imø­de­kom­mer både nuti­dens og frem­ti­dens krav, samt bru­ger­nes visio­ner, ønsker og behov til de to projekter.

Archi­Med står des­u­den for at faci­li­te­re opstarts- og dia­log­mø­der mel­lem byg­her­re og de del­ta­gen­de teams i sel­ve kon­kur­ren­ce­pe­ri­o­den, og fun­ge­rer der­u­d­over som råd­gi­ve­re for dom­mer­ko­mitéen i for­bin­del­se med udvæl­gel­sen af vinderprojekterne.
“På Dia­ko­nis­sestif­tel­sen er visio­nen at ska­be byg­nin­ger, som under­støt­ter sam­men­hæn­gen­de for­løb for men­ne­sker inden­for sund­heds- soci­al- og uddan­nel­ses­om­rå­det base­ret på høj fag­lig­hed, sam­men­hæng i livets faser og mel­lem men­ne­sker, mel­lem sund­heds­pro­fes­sio­nel­le, bru­ge­re, stu­de­ren­de og fri­vil­li­ge.  Archi­med har med stort enga­ge­ment, og for­stå­el­se for både vores bru­ge­re, de fag­pro­fes­sio­nel­le og ste­dets karak­ter bidra­get til at ska­be det rig­ti­ge grund­lag for gen­nem­fø­rel­sen af kon­kur­ren­ce om Dia­ko­nis­sestif­tel­sens sund­heds­hus. Archi­med bidra­ger med sin tvær­fag­li­ge til­gang og kon­kre­te meto­der til at ska­be præ­ci­sion om visio­nen for byg­ge­ri­et. Det sker ved at gøre det kom­plek­se enkelt og ska­be nye erken­del­ser om byg­nin­ger­nes funk­tio­nel­le struk­tur, ind­byr­des syner­gi­er og sam­men­hæn­ge – til stor glæ­de for de kom­men­de brugere.” 
Anne Met­te Fug­le­holm, Adm. Direk­tør, Diakonissestiftelsen
 
(Bil­led­ma­te­ri­a­le udar­bej­det i sam­ar­bej­de med Vandkunsten.)

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09