Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Plejecenter Jægersborg -

Ple­je­cen­ter Jægersborg

Jæger3

jk_boligenheden-01-01

PLEJECENTER VED JÆGERSBORG KASERNE

Sam­let are­al: 10.000 m2

Anlægs­sum: Ca. 140 mil­li­o­ner kr.

Ordre­gi­ver: Gen­tof­te Kommune

Archi­Meds rol­le: Pro­jek­t­ud­vik­ling med fokus på indret­ning af plejeboliger

Peri­o­de: 2011

Med ple­je­cen­ter Jægers­borg ønsker Gen­tof­te Kom­mu­ne at revi­ta­li­se­re områ­det, hvor Jægers­borg Slot engang lå, som et natur­ligt og stor­slå­et cen­trum, der skal åbne sig for bor­ger­ne. En ny park og et nyt slot med nye læn­ge- og side­byg­nin­ger skal invi­te­re alle inden­for og der­for har det været af afgø­ren­de betyd­ning, at der i opga­ve­be­sva­rel­sen er foku­se­ret på, at den nye bebyg­gel­se — cen­tre­ret omkring et nyt ple­je­cen­ter — og det nye land­skab frem­står som en udad­vendt insti­tu­tion, der ikke pri­va­ti­se­rer haven og parken.

Besva­rel­sen søger at hono­re­re vær­di­pro­gram­met, der efter­spør­ger hjem­lig­hed, anstæn­dig­hed og arki­tek­tur i en men­ne­ske­lig ska­la og i et men­ne­ske­ligt tempo.

Ple­je­cen­ter Jægers­borg er udar­bej­det i sam­ar­bej­de med Enta­sis, M&B og HHM, hvor Archi­Med har haft en sær­lig rol­le i nytænk­nin­gen af ple­je­bo­li­ger­nes indret­ning og den enkel­te enheds bade­væ­rel­se. I boli­gen er der gjort plads til hjem­lig­hed, indi­vi­ders for­skel­li­ge behov og en hen­syn­ta­gen til, at dis­se behov kan vari­e­re i den peri­o­de, de bor på ple­je­cen­tret. Der­for er der er i pro­jek­tet ind­ar­bej­det løs­nin­ger, der til­go­de­ser den demen­te bor­gers udfor­drin­ger både i den enkel­te bolig og i husets orga­ni­se­ring af funktioner.

(Bil­led­ma­te­ri­a­le udar­bej­det i sam­ar­bej­de med Entasis.)

 

 

 

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09