Per­nil­le Weiss

Pernille_billede

Blev i 1992 uddan­net sygeple­jer­ske fra Oden­se Sygeple­jesko­le, og tog, efter knap 10 år som aktiv sygeple­jer­ske og leder i det offent­li­ge, en kan­di­dat i sund­heds­vi­den­skab på SDU (cand.scient.san). Efter det­te blev hun mar­keds­ansvar­lig for COWI Sund­hed, og blev efter­føl­gen­de chef for Arki­te­ma Sund­hed – en stil­ling, hun besad i tre år — ind­til hun, i 2008, stif­te­de ArchiMed.

Per­nil­le har des­u­den en Master i Ledel­se og Innova­tion fra CBS og Insti­tut for Uddan­nel­se og Pæda­go­gik, samt en akkre­di­te­ring i Evi­dens­ba­se­ret Design fra Cen­ter for Health Design. Per­nil­le er der­u­d­over aktiv i diver­se besty­rel­ser inden­for sund­heds­bran­chen i Danmark.

I 2016 har hun åbnet op for per­spek­ti­vet af ‘det lil­le system’ af fysi­ske ram­mer og ind­hold idet hun nu også er sexo­log med spe­ci­a­le i alder, syg­dom og rela­tio­ner, samt i gang med en master­ud­dan­nel­se i teo­lo­gi med fokus på tab, sorg og sub­jek­ti­vi­tet på Køben­havns Universitet.

Hun er blandt andet med­lem af Byg­ge­so­cie­te­tet, Dansk Sel­skab for Geron­to­lo­gi og Dansk Sel­skab for Filo­so­fisk Praksis.

 

Se Per­nil­les CV her.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09