Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Odsherred Kommune - Demensvenlig indretning af eksisterende plejehjem -

Ods­her­red Kom­mu­ne — Demens­ven­lig indret­ning af eksi­ste­ren­de plejehjem

Peri­o­de: 2016

Opga­ven:

Ods­her­red har fle­re eksi­ste­ren­de ple­je­hjem – som alle andre kom­mu­ner – som er byg­get i en tid før viden om arki­tek­tur, indret­ning og ple­je­hjems­be­bo­er­nes triv­sel. Især stig­nin­gen i ande­len af demen­te blandt ple­je­hjem­mets bebo­e­re kræ­ver, at de fysi­ske ram­mer tæn­kes mere ind i plej­en og stem­nin­gen på plejehjemmet. 

Archi­Med udar­bej­de­de et design­kon­cept base­ret på ana­ly­se af tre ple­je­hjem og kob­le­de i far­ve­pla­nen til de berøm­te ’Ods­her­re­ma­le­re’ der i 1930‘erne opsø­ger og bosæt­ter sig i det dra­ma­ti­ske land­skab idet syd­ve­st­li­ge Ods­her­red — i bak­kelan­det kal­det Vej­r­høj­bu­en mel­lem Seje­rø­bug­ten og den udtør­re­de Lam­mefjord (vestmuseum.dk).

Design­kon­cep­tet ind­gik i Archi­Meds under­vis­ning omkring sam­men­hæng mel­lem demens og fysi­ske ram­mer, for at under­støt­te kon­cep­tets anven­del­se i praksisk.

Sto­re dele af design­kon­cep­tets for­slag til demens­ven­lig­gø­ren­de ini­ti­a­ti­ver i indret­ning, far­ve­valg og mere ombyg­nin­ger og renove­ring er kom­mu­nen nu ved at implementere. 

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09