Ods­her­red Kommune

Screen Shot 2016-08-02 at 15.25.17

DEMENSVENLIG INDRETNING AF PLEJEHJEM

Ordre­gi­ver: Ods­her­red Kommune

Peri­o­de: 2016-

Ods­her­red ønsker at for­bed­re indret­nin­gen af deres eksi­ste­ren­de ple­je­hjem, så de i høje­re grad under­støt­ter bebo­er­nes og bor­ger­nes ople­vel­se af triv­sel, tryg­hed og kva­li­tet. Især læg­ges der vægt på demens og reha­bi­li­te­ring. Man­ge af ple­je­hjem­me­ne er fra en tid, hvor der dels ikke var så man­ge demen­te og en tid, hvor man ikke vid­ste så meget om de fysi­ske ram­mers ind­fly­del­se på bebo­e­re på et ple­je­hjem. Hver­ken i byg­nings­ar­ki­tek­tu­ren eller i den prak­ti­ske indretning.

Archi­Med har udvik­let en design­ma­nu­al til kom­mu­nen med udgangs­punkt i tre udvalg­te ple­je­hjem. Manu­a­len er en grun­dig gen­nem­gang af poten­ti­a­ler og udfor­drin­ger, og en udfør­lig præ­sen­ta­tion af indret­nings­mæs­si­ge løs­nings­mu­lig­he­der. Mulig­he­der, som efter­føl­gen­de skal udvæl­ges til imple­men­te­ring med finan­si­e­ring fra ’Ældre­mil­li­ar­den’.

Manu­a­len skal også udbre­des i orga­ni­sa­tio­nen, da den – udover kon­kre­te for­slag til min­dre om- og til­byg­nin­ger og inven­ta­rind­køb – også er en prin­ci­pi­el indret­nings­ma­nu­al, hvor­ef­ter indret­ning med ’det, man nu har’, kan fore­ta­ges så det imø­de­kom­mer mål­grup­pens behov og krav.

Manu­a­len skal på læn­ge­re sigt ind­gå som basis for eva­lu­e­ring af effekt på bebo­er­nes triv­sel og tryg­hed, samt som et nøg­ledo­ku­ment i frem­ti­di­ge stør­re byg­ge­pro­jek­ter af ple­je­hjems­bo­li­ger og ple­je­cen­tre i kommunen.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09