Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Nyt Neurorehabiliteringscenter - Region Nordjylland -

Nyt Neu­r­ore­ha­bi­li­te­rings­cen­ter — Region Nordjylland

Nordjylland

NYT NEUROREHABILITERINGSCENTERREGION NORDJYLLAND

Sam­let are­al: ca. 20.000 m2

Anlægs­sum: ca. 100 mio. kr.

Ordre­gi­ver: Region Nordjylland

Archi­Meds rol­le: Egnet­heds-, byg­ge­tek­niks-, funk­tions-, og øko­no­mi­a­na­ly­se, samt faci­li­te­ring af brugerinvolvering

Peri­o­de: 2014–15

Byg­ge- og anlægs­af­de­lin­gen i Region Nord­jyl­land har anmo­det Archi­Med om at udar­bej­de en rap­port, der skal fun­ge­re som grund­lag for en poli­tisk beslut­ning om sam­lin­gen af al Region Nord­jyl­lands neu­r­ore­ha­bi­li­te­ring. Rap­por­ten under­sø­ger hvor­vidt det nye neu­r­ore­ha­bi­li­te­rings­cen­ter skal pla­ce­res på enten Syge­hus Vend­sy­s­sel, Brøn­der­s­lev Neu­r­ore­ha­bi­li­te­rings­cen­ter eller på Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Dronninglund.

Beslut­nings­grund­la­get består af en over­ord­net beskri­vel­se af én sam­let neu­r­ore­ha­bi­li­te­rings­en­hed med udgangs­punkt i det eksi­ste­ren­de rum­pro­gram. De to matrik­lers tek­ni­ske, drifts­mæs­si­ge og arki­tek­to­ni­ske egnet­hed og poten­ti­a­le er ble­vet under­søgt og efter­føl­gen­de sam­men­holdt med den kva­li­fi­ce­re­de funk­tions­be­skri­vel­se. Her­ef­ter er den mest opti­ma­le matri­kel ble­vet ana­ly­se­ret og beskre­vet i for­hold til den øko­no­mi­ske ram­me. End­vi­de­re er der udar­bej­det et øko­no­misk over­slag på en mulig til- og ombyg­ning. Beslut­nings­grund­la­get er under­vejs rela­te­ret til og kva­li­tets­sik­ret imod Sund­heds­sty­rel­sens anbe­fa­lin­ger for neu­r­ore­ha­bi­li­te­ring (Sund­heds­sty­rel­sens for­løbspro­gram for reha­bi­li­te­ring af voks­ne med erhver­vet hjer­neska­de, 2011).

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09