Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
NHN - Nyt Hospital Nordsjælland -

NHN — Nyt Hospi­tal Nordsjælland

NHN_01_small

lobby

NYT HOSPITAL I NORDSJÆLLAND

Sam­let are­al: 124.000 m2

Anlægs­sum: 3,8 mia. kr.

Ordre­gi­ver: Region Hovedstaden

Archi­Meds rol­le: Pro­jek­t­ud­vik­ling med hove­d­ansvar for orga­ni­se­ring, funk­tio­na­li­tet, logi­stik, way­fin­ding samt bru­ger­pro­ces­ser. På hold med BIG, ARUP og WHR

Peri­o­de: 2013-(2020)

Vi har, sam­men med BIG, ARUP og WHR, del­ta­get i kon­kur­ren­cen om NHN, som, iføl­ge Region Hoved­sta­dens Hospi­tals­plan 2020, skal vare­ta­ge den fæl­les aku­t­mod­ta­gel­se i plan­læg­nings­om­rå­det, kvin­de-barn funk­tio­ner­ne, samt i funk­tio­ner­ne kirur­gi, orto­pæd­kirur­gi, intern medi­cin, neu­ro­lo­gi, onko­lo­gi og pal­li­a­tiv behand­ling i for­hold til både ansat­te og elek­ti­ve patienter.

Vores team har især fun­det sam­men om den evi­dens­ba­se­re­de design­til­gang, for­di det – udover at leve­re et stærkt og arki­tek­to­nisk innova­tivt kon­cept – for byg­her­re er helt afgø­ren­de, at det nye hospi­tals drift skal udmær­ke sig ved at kun­ne leve­re den bed­ste behand­ling, være ken­de­teg­net af effek­ti­vi­tet og pro­fes­sio­na­lis­me, have et højt niveau af patient­sik­ker­hed, samt være imø­de­kom­men­de og tvær­fag­lig i sin til­gang til diag­no­stik, behand­ling og forsk­ning (de fem bæren­de prin­cip­per). Archi­Med er en af Euro­pas før­en­de inden for evi­dens­ba­se­ret design­prak­sis, og er EDAC-cer­ti­fi­ce­re­de efter stan­dar­der, som en af grund­læg­ger­ne af WHR Archi­tects, Kirk Hamilt­on, har været del­ak­tør bag. Vi har med en evi­dens­ba­se­ret til­gang stå­et for pro­jek­t­ud­vik­ling med hove­d­ansvar for orga­ni­se­ring, funk­tio­na­li­tet, logi­stik, way­fin­ding samt brugerprocesser.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09