Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Hasselbo Neurorehabilitering, København -

Has­sel­bo Neu­r­ore­ha­bi­li­te­ring, København

Hasselbo Neurorehabilitering 1

HASSELBO NEUROREHABILITERING, KØBENHAVN

Sam­let are­al: 1.500 m2

Anlægs­sum: 800.000 kr.

Ordre­gi­ver: Køben­havns Kommune

Archi­Meds rol­le: Udar­bej­del­se af design­ma­nu­al, indret­ning og procesdesign

Peri­o­de: 2011

Archi­Med har ind­ret­tet et nyt cen­ter for bor­ge­re med erhver­vet hjer­neska­de for Køben­havns Kom­mu­ne. Neu­ro­lo­gi- og reha­bi­li­te­rings­cen­tret er etab­le­ret i to af ti eksi­ste­ren­de afde­lin­ger på Ple­je­cen­ter Has­sel­bo, hvor ram­mer­ne er ble­vet renove­ret og ind­ret­tet med hen­blik på at møde en uvant alders­grup­pe for ste­det — bru­ge­re under 65 år.

Hasselbo Neurorehabilitering 2

Bebo­e­re på reha­bi­li­te­rings­cen­tret har et ophold på op til tre måne­der, hvor der foku­se­res på at klar­læg­ge det mak­si­ma­le reha­bi­li­te­rings­ni­veau. Der­for er der i indret­nin­gen af spe­ci­elt fæl­les­om­rå­der­ne inte­gre­ret fle­re træ­nings­e­le­men­ter, der kan moti­ve­re til selv­træ­ning og sup­ple­re den plan­lag­te træ­ning med terapeuter.

Ind­le­den­de udar­bej­de­de Archi­Med en evi­dens­ba­se­ret design­ma­nu­al, der er udfor­met spe­ci­elt til mål­grup­pen. På den bag­grund frem­brag­te og vur­de­re­de vi en ræk­ke design­kon­cep­ter. Kon­cep­ter­ne blev kon­kre­ti­se­ret i indret­nings­pla­ner, valg af møb­ler, far­ver og spe­ci­al­de­sig­net inven­tar. Alt sam­men ud fra målet om en hurtigere/bedre reha­bi­li­te­ring, der til­go­de­ser både bor­ger­ne og på læn­ge­re sigt den kom­mu­na­le økonomi.

Det nyind­ret­te­de cen­ter åbne­de 1. april 2011 og med hen­blik på at kun­ne måle effek­ten af de fysi­ske ram­mer har Archi­Med efter­føl­gen­de leve­ret et pro­ces­de­sign herfor.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09