Mor­sø Kom­mu­ne — Nyt demenscenter

Peri­o­de: 2016–2017

Opga­ven:

Mor­sø Kom­mu­ne ønsker at opfø­re et demens­cen­ter, hvori alle demens­fag­li­ge til­bud, akti­vi­te­ter, råd­giv­ning m.v. samt sær­li­ge boli­ger og afkla­rings­til­bud sam­les. Der­for er der behov for et kon­cept­pro­gram, der ind­går dels som et nøg­ledo­ku­ment (over­or­det manu­al) for udvik­ling og rea­li­se­ring af de demens­fag­li­ge ambi­tio­ner bag cen­te­ret, dels ind­går som et hove­bi­lag i det øvri­ge udbuds­ma­te­ri­a­le for det kom­men­de byggeprojekt.

Det­te kon­cept­pro­gram udar­bej­der Archi­Med med semi-antro­po­lo­gi­ske værk­tø­jer, fokus­grup­pe­in­ter­views, wor­ks­hops, stu­di­e­tur – og faci­li­te­ring af diver­se møde­ak­ti­vi­te­ter undervejs.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09