Molil­ja Sana­to­ri­um, Kal­mar, Sverige

Peri­o­de: 2017 -

Opga­ve: Sana­to­ri­et i Målil­la i Kal­mar i Sve­ri­ge – i dag med nav­net Molil­jan – var oprin­de­ligt og i man­ge år dedi­ke­ret tuber­kulo­se­sy­ge. Det­te fra 1904 og frem til 1973. Her­ef­ter har det i man­ge år fun­ge­ret som ple­je­hjem, der­ef­ter et par år som hotel og i de sene­ste år som flygt­nin­ge­cen­ter. ’Slot­tet i sko­ven’ har der­for en lang tra­di­tion for at løf­te sær­li­ge opga­ver i vel­færds­sam­fun­det – og det er den rol­le, Molil­jan ger­ne vil bli­ve ved med at løf­te på en moder­ne og evigt innova­tiv måde.

Dét er fokus for Archi­Meds rådgivning.

Råd­giv­nin­gen omfat­ter stra­te­gisk, mar­keds- og for­ret­nings­mæs­si­ge ana­ly­ser og kon­cep­tu­a­li­se­rin­ger­stu­di­er. Ana­ly­ser af fysi­ske ram­mer og muli­ge for­ret­nings­mo­del­ler inden for reha­bi­li­te­ring, wel­l­ness og kul­tur. Inter­es­sent- og bru­ger­ind­dra­gel­se. Indret­ning, pro­jek­te­ring og realisering.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09