Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Diakonissestiftelsen - Masterplankonkurrence -

Dia­ko­nis­sestif­tel­sen — Masterplankonkurrence

diakonissestiftelsen_02

diakonissestiftelsen_overblik

DIAKONISSESTIFTELSEN — 1. PLADS I MASTER- OG UDVIKLINGSKONKURRENCE

Sam­let are­al: 57.000 m2

Anlægs­sum: 500 mil­li­o­ner kr.

Ordre­gi­ver: Diakonissestiftelsen

Archi­Meds rol­le: Pro­jek­t­ud­vik­ling med fokus på sund­heds­mæs­si­ge aspek­ter i Masterplanen

Peri­o­de: 2012-

Dia­ko­ni­ses­sestif­tel­sen ønsker at udvik­le sig fra et være et stort insti­tu­tions­mil­jø til at bli­ve et sted, der frem­træ­der som et inspi­re­ren­de leve­mil­jø med stor vari­a­tion af akti­vi­te­ter holdt sam­men af et fæl­les kul­tu­relt og kir­ke­ligt fun­da­ment. Der ønskes et mil­jø, hvor der fin­des boli­ger til seni­o­rer, unge og andre grup­per, faci­li­te­ter hvor­fra der udgår sund­hed, ser­vi­ce, omsorg og ple­je samt faci­li­te­ter, der rum­mer både uddan­nel­ser og fri­vil­li­ge akti­vi­te­ter. Men først og frem­mest ønskes et vari­e­ret liv i histo­ri­ske og moder­ne bygninger.

For at imø­de­kom­me det­te udar­bej­de­de Archi­Med i sam­ar­bej­de med teg­ne­stu­en Vand­kun­sten et for­slag, som frem­hæ­ver den over­ord­ne­de funk­tions­blan­ding og sam­spil­let med den omkring­lig­gen­de by. For­sla­get blev udpe­get som en delt vin­der sam­men med ét andet team og blev des­u­den præ­mi­e­ret med en sær­lig udmær­kel­se for den bag­ved­lig­gen­de bære­dyg­tig­heds­stra­te­gi og fokus på fæl­les­ska­bet i bl.a. arbej­det med udvik­lin­gen af frem­ti­dens seniorboliger.

For­u­den de 110 seni­o­r­bo­li­ger inde­hol­der pro­jek­tet også 72 ple­je­bo­li­ger, bofæl­les­ska­ber, kol­le­gie­bo­li­ger, uddan­nel­ses­cen­ter, insti­u­tion og sundhedshus.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09