Logi­stik

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

LOGISTIK

Archi­Meds erfa­ring med logi­stik stam­mer fra både prak­tisk arbej­de, rele­van­te meto­der (flow­a­na­ly­ser, tra­ck­ing af ser­vi­ces etc.) og teo­re­tisk viden, som kana­li­se­res sam­men til løs­nin­ger, der både til­go­de­ser nuti­den og frem­ti­den, hvor nye tek­no­lo­gi­er fremad­ret­tet mulig­gør end­nu stør­re effek­ti­vi­se­ring og der­med vær­di på bund­linj­en af sund­heds­væs­nets virksomheder.

Inden for sund­heds­væs­net er logi­stik essen­ti­elt for virk­som­he­dens effek­ti­vi­tet. Skal der tages grun­digt hånd om det­te, er et fokus på øko­no­mi, tid, per­so­na­lets arbejds­for­hold og ikke mindst patien­ter­nes sik­ker­hed væsent­ligt. Det er også et af de områ­der, der stil­ler de stør­ste krav til plan­læg­ge­re og råd­gi­ve­re, da det kræ­ver stor ind­sigt i sund­heds­væs­nets pro­ce­du­rer og udvik­ling for at kun­ne løf­te den­ne opgave.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09