Land­skab

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

LANDSKAB

I sund­heds­væs­net er land­ska­bet og udea­re­a­ler­ne en vig­tig fak­tor for patien­ter­nes heling og et godt arbejds­mil­jø. Der­for er land­ska­bet, natur­ligt så vel som urbant, et aktiv til at sik­re, at den øko­no­mi, der sen­des ind i sund­heds­væs­net, omsæt­tes til reel mer­vær­di i form af sund­hed og triv­sel for alle bru­ge­re. Land­skabs­de­sign er, på lige fod med byg­nings­de­sign, et anlig­gen­de for en evi­dens­ba­se­ret meto­de, der kob­ler forsk­ning og kon­tekst med fokus på effekt hos bru­ger­ne, samt på de vil­kår og mulig­he­der for det pro­jekt, land­ska­bet hører til.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09