Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Demensplejehjemmet Aalborg Øst -

Demens­ple­je­hjem­met Aal­borg Øst

Demensplejehjemmet Aalborg Øst

KONKURRENCEPROGRAM og UDBUDSPROCES

Sam­let are­al: 6500 m2

Ordre­gi­ver: Aal­borg Kommune

Archi­Meds rol­le: Råd­gi­ver for byg­her­re med ansvar for udar­bej­del­se af udbuds- og kon­kur­ren­ce­pro­gram, samt gen­nem­fø­rel­se af tilbudskonkurrence.

Peri­o­de: 2015

 

Archi­Med har for Aal­borg Kom­mu­ne udar­bej­det kon­kur­ren­ce­pro­gram­met til Demens­ple­je­hjem­met Aal­borg Øst, ‘Torn­højha­ve’, som er et sær­ligt ple­je­hjem til svært demen­te på 60 boli­ger og til­hø­ren­de dag­hjem med akti­vi­tets­cen­ter, samt råd­giv­nings­til­bud til pårø­ren­de. Her­med bli­ver Torn­højha­ve et ple­je­hjem, som i Dan­mark er ny i sin typo­lo­gi, da der læg­ges vægt på især den udadre­a­ge­ren­de, demen­te bor­ger skal ople­ve tryg­ge og bero­li­gen­de omgi­vel­ser. Det­te sæt­ter høje krav til de fysi­ske ram­mer, arki­tek­tu­ren og indret­nin­gen — og måden dis­se anven­des i den per­son­li­ge ple­je og de akti­vi­te­ter, der skal give bebo­er­ne en reel ople­vel­se af ‘hjem’ med menings­ful­de aktiviteter.

I den for­bin­del­se har Archi­Med fore­stå­et pro­ces og plan ift. sel­ve kon­kur­ren­ce­pro­ces­sens afvik­ling og løben­de offent­lig­heds­pro­ces, samt bru­ger­ind­dra­gen­de pro­ces­ser med rele­van­te aktø­rer. Kon­kur­ren­ce­ma­te­ri­a­lets hoved­dele består af enk­le og meget ope­ra­tio­nel­le beskri­vel­ser af, hvad demens­ple­je­hjem­met i fysi­ske ram­mer og ind­hold skal kun­ne, for at rea­li­se­re de stra­te­gi­ske ambi­tio­ner. End­vi­de­re er der udar­bej­det funk­tions­a­na­ly­ser og -beskri­vel­se, der inte­gre­rer bl.a. resul­tat­krav, kva­li­tets­for­vent­nin­ger, effek­ti­ve arbejds­gan­ge og are­a­l­op­ti­me­ring på det nye Demens­ple­je­hjem Aal­borg Øst.

Hele kon­kur­ren­ce­ma­te­ri­a­lets ind­hold er selv­føl­ge­lig afstemt og kva­li­tets­sik­ret efter evi­dens­ba­se­re­de design­prin­cip­per og refe­ren­ce­pro­jek­ter, lige­som Archi­Med tog til det hol­land­ske møn­ster­ple­je­hjem ‘Hogewey’ for at kva­li­tets­sik­re den ønske­de inspira­tion fra den­ne såkald­te ‘demenslands­by’.

Der­u­d­over har Archi­Med ana­ly­se­ret og rela­te­ret byg­nings­pro­jek­tet til drifts­ø­ko­no­mi­ske og orga­ni­sa­to­ri­ske aspek­ter af det sam­le­de pro­jekt, i respekt for at sik­re syner­gi og sam­men­hæng mel­lem de fysi­ske ram­mer og det, der skal fore­gå i dem. Det­te især med vægt på at sik­re vil­kår for reel flek­si­bi­li­tet og ela­sti­ci­tet i anlæg­get, såle­des at byg­nin­gens arki­tek­tur er robust over­for frem­ti­di­ge behov for til­pas­nin­ger til nye tek­no­lo­gi­er og ændrin­ger i de kli­ni­ske pro­ce­du­rer for under­støt­tel­se af bebo­er­nes triv­sel og velbefindende.

 

 

 

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09