Sund­heds­hu­set i Hobro

Bord1_2_300dpi

KONCEPTPROGRAM TIL SUNDHEDSHUSETHOBRO

Ordre­gi­ver: Mari­a­ger­fjord Kommune

Archi­Meds rol­le: Udar­bej­del­se af poli­tisk beslut­nings­grund­lag, ana­ly­se, faci­li­te­ring og programudvikling.

Peri­o­de: 2015–2016

Archi­Med har for Mari­a­ger­fjord Kom­mu­ne udar­bej­det et kon­cept­pro­gram, som er beslut­nings­grund­la­get for den poli­ti­ske vur­de­ring af etab­le­ring af et nyt sund­heds­hus i Hobro til gavn for hele Mari­a­ger­fjord Kom­mu­ne. Archi­Med har ansvar for pro­jek­t­ud­vik­lin­gen, pro­ces­de­sign, ana­ly­ser og faci­li­te­ring af pro­jek­tet frem til og med afle­ve­ring af kon­cept­pro­gram­met, her­un­cer skriv­ning og layout.

Kon­cept­pr­gram­met er base­ret på ana­ly­ser af sund­heds- og arbejds­mar­keds­da­ta, ind­dra­gel­se af bor­ge­re, poli­ti­ke­re og kom­mu­nalt ansat­te, som har for­holdt sig til, at ska­be et robust kon­cept som har den ønske­de effekt på sund­heds­pro­fi­len. Blandt kon­cept­pro­gram­mets hoved­dele er der udar­bej­det enk­le, men meget ope­ra­tio­nel­le beskri­vel­ser af, hvad sund­heds­hu­set i fysi­ske ram­mer og ind­hold skal kun­ne for at rea­li­se­re de stra­te­gi­ske ambi­tio­ner samt en funk­tions­a­na­ly­se og –beskri­vel­se, der inte­gre­rer bl.a. effek­t­mål. Hele kon­cept­pro­gram­mets ind­hold er selv­føl­ge­lig afstemt og kva­li­tets­sik­ret efter evi­dens­ba­se­re­de design­prin­cip­per og referenceprojekter.

IMG_2668_300dpi1

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09