DNV Gød­strup — Kon­cept­pro­gram for Psykiatrien

 
DNV Gødstrup - Konceptprogram for Psykiatrien

DNV GØDSTRUPDET NYE HOSPITAL I VEST/PSYKIATRIEN

Sam­let are­al: 14.500 m2

Anlægs­sum: 350 mio. kr.

Ordre­gi­ver: Pro­jekt­se­kre­ta­ri­a­tet DNV-Gødstrup

Archi­Meds rol­le: Kon­cept­pro­gram­me­ring, pro­jek­t­ud­vik­ling, pro­ces­de­sign, m.v.

Peri­o­de: 2012-

Det over­ord­ne­de for­mål med DNV Gød­strup — Kon­cept­pro­gram for Psy­ki­a­tri­en er at kva­li­fi­ce­re af det psy­ki­a­tri­ske byg­nings­af­snit på DNV-Gød­strup ved at bru­ge evi­dens­ba­se­ret design som meto­de. Det for­ven­tes her­ved, at byg­ge­ri­et vil ind­fri stra­te­gi­er og kon­kre­te mål for både kva­li­tet, forsk­ning og effek­ti­vi­tet i et opti­malt sam­spil mel­lem fysi­ske ram­mer og de funk­tio­ner, der fore­går i og omkring dem. Som en del af pro­jek­tet udar­bej­des et kon­cept­pro­gram, der skal fun­ge­re som grund­lag for det kom­men­de byg­ge­ri og byggeprogram.

I for­læn­gel­se af oven­stå­en­de er det for­vent­nin­gen, at der udvik­les lokalt for­ank­re­de værk­tø­jer for evi­dens­ba­se­ret design­tænk­ning som meto­de for inte­gre­ring af sam­men­hæn­ge mel­lem byg­nin­ger­ne og dét, der fore­går i dem. Værk­tø­jer, der såle­des kan deles med andre klyn­ger i DNV-Gød­strup. Pro­jek­tets frem­brag­te prin­cip­per for design og arki­tek­tur kan lige­le­des ind­gå i andre klyn­gers beslut­nings­pro­ces­ser eksem­pel­vis i rela­tion til områ­der for patien­ter med psy­ki­a­tri­ske og soma­ti­ske diagnoser.

Archi­Med har ansvar for pro­jek­t­ud­vik­lin­gen, pro­ces­de­sign og faci­li­te­ring af pro­jek­tet frem til og med afle­ve­ring af kon­cept­pro­gram­met, her­un­der skriv­ning og lay­out heraf.

(Bil­led­ma­te­ri­a­le udar­bej­det i sam­ar­bej­de med Curavita.)

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09