Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Københavns Dyrehospital -

Køben­havns Dyrehospital

Dyrehospital2Dyrehospital1

KØBENHAVNS DYREHOSPITAL

Sam­let are­al: 1.500 m2

Anlægs­sum: 14 mio. kr.

Ordre­gi­ver: Køben­havns Dyrehospital

Archi­Meds rol­le: Totalrådgiver

Peri­o­de: 2013-

Køben­havns Dyre­ho­spi­tal er loka­li­se­ret i de eksi­ste­ren­de byg­nin­ger i Val­by, som ønskes ombyg­get og udvi­det for at få tids­sva­ren­de ram­mer og udtryk, der i høje­re grad under­støt­ter arbejds­pro­ces­ser og drift. Archi­Med har før og under skit­se­rings­fa­sen sik­ret sig, at trends og erfa­rin­ger på dyre­vel­færds­om­rå­det er ble­vet under­søgt og imple­men­te­ret i pro­jek­tet. Vi er i fuld gang med pro­jek­te­rin­gen, og pro­jek­tet for­ven­tes at stå fær­dig i april 2015. For­ud for pro­jek­te­rin­gen er der lagt vægt på at plan­læg­ge i for­hold til bl.a. støj­ge­ner, aku­stik, stres­sen­de ele­men­ter og plan­løs­nin­ger, der under­byg­ger gode arbejds­gan­ge for med­ar­bej­der­ne og opti­ma­le ram­mer for dyre­ne og deres ejere.

Udgangs­punk­tet for vores design­kon­cept har været at ens­ret­te indret­nin­gen såle­des, at rum­me­ne udstrå­ler end­nu høje­re grad af pro­fes­sio­na­lis­me og sam­men­hæng mens kra­ve­ne til hygiej­ne, vel­færd og tryg­hed sik­res. Udover dyre­vel­færd har vi sær­ligt fokus på de ansat­te. Vi har eksem­pel­vis sam­let alle admi­ni­stra­ti­ve funk­tio­ner på 1. sal, hvil­ket har med­ført en mere effek­tiv adskil­lel­se fra behand­lings­zo­ner­ne og der­med et mere roligt kontorområde.

Ved at for­bed­re for­hol­de­ne for ansat­te, dyr og deres eje­re ved mod­ta­gel­se, diag­no­sti­ce­ring, behand­ling og reha­bi­li­te­ring, og sær­ligt foku­se­re på dis­se områ­der, vil vi sik­re, at hospi­ta­let for­bli­ver det før­en­de sted for behand­ling af fami­lie­dyr i Danmark.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09