Kapa­ci­tets­be­reg­ning

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

KAPACITETSBEREGNING

Archi­Med har stor erfa­ring med kapa­ci­tets­be­reg­ning i rela­tio­nen mel­lem bolig, bor­ger og ser­vi­ce. Vi laver bereg­nin­ger på og ana­ly­ser af sam­men­sæt­nin­gen med kom­mu­na­le bolig- og ser­vi­ce­typo­lo­gi­er, der under­støt­ter beho­vet blandt kom­mu­nens bor­ge­re. Dis­se ana­ly­ser tager udgangs­punkt i den kom­mu­na­le sund­heds­pro­fil og frem­skriv­ning samt de eksi­ste­ren­de og frem­ti­di­ge ple­je­be­hov og ser­vi­ces. Der­med bli­ver det muligt at lave ana­ly­ser i rela­tio­nen mel­lem kom­mu­nal kapa­ci­tet og behov; ana­ly­ser, som rela­te­res til kom­mu­nal øko­no­mi og andre mål for den kom­mu­na­le ser­vi­ce. Det sik­rer i sid­ste ende en stra­te­gi, der defi­ne­rer og under­støt­ter frem­ti­di­ge behov.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09