Julie Bangs­bo Myrup

[column col=“1/2”]Julie Bangsbo Myrup

[/column]

[column col=“1/2”]

JULIE BANGSBO MYRUP

Julie blev i 2013 ansat som prak­ti­kant hos Archi­Med, og arbej­der nu som pro­jekt­kon­su­lent. I 2015 blev Julie fær­dig som cand.scient i Folkesundhedsvidenskab.
[/column]
Julie har arbej­det som stu­den­ter­med­hjæl­per hos Kræf­tens Bekæm­pel­se, hvor hun hoved­sa­ge­ligt hav­de med sund­heds­po­li­tik og frivillig.dk — en inter­net­por­tal, der sam­ler for­e­nin­gens fri­vil­li­ge — at gøre. Der­u­d­over har Julie været stu­den­ter­med­hjæl­per hos Komi­te­en for Sund­heds­op­lys­ning og Dansk Stu­die Center.
Sin fri­tid bru­ger Julie ger­ne i sel­skab med gode ven­ner og lige så god vin.

Det bed­ste ved at arbej­de i Archi­Med er at arbej­de evi­dens­ba­se­ret. I min optik bli­ver alt for man­ge beslut­nin­ger truf­fet uden egent­lig bevidst­hed om, hvad der lig­ger bag. Sam­ti­dig er bevidst­hed om, at arki­tek­tu­ren er én af fle­re dele, der har betyd­ning for en orga­ni­sa­tion, væsent­lig og inter­es­sant. Der­u­d­over er det dej­ligt med ansvar, fri­hed, god kaf­fe og sjove kollegaer.

 

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09