Indret­ning

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

INDRETNING

Indret­nin­gen af de byg­nin­ger, man fær­des i, har en enorm betyd­ning for den måde, rum­me­ne og byg­nin­ger­ne opfat­tes og bru­ges på. Rum ska­ber stem­nin­ger og adfærd, og kan her­med påvir­ke en given bru­ger­grup­pe i både nega­tiv og posi­tiv ret­ning. Vi arbej­der med indret­nin­gen ud fra ønsker og for­vent­nin­ger til de fysi­ske ram­mer. Der­for bli­ver rum ind­ret­tet med det mål at under­støt­te det, der skal fore­gå i dem, frem­for ude­luk­ken­de på bag­grund af æstetik.

Vi har bl.a. erfa­ring med at ind­ret­te ple­je­hjem og hospi­ta­ler på en måde, hvor det efter­føl­gen­de har vist sig, at patien­ter føler sig mere tryg­ge, bebo­e­re tri­ves bed­re og  for­vil­der sig i min­dre grad væk fra ple­je­hjem­met, samt at per­so­na­lets spild­tid mind­skes og arbejds­mil­jø­et ople­ves bedre.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09