Archi­Meds histo­rie og mission

HISTORIE OG MISSION

I 2008 stif­te­de Per­nil­le Wei­ss Ter­kild­sen Archi­Med A/S, som fore­lø­bigt er det ene­ste EDAC Advo­ca­te Firm i Euro­pa, hvil­ket bety­der, at mini­mum 25% af med­ar­bej­der­ne er cer­ti­fi­ce­re­de efter EDAC-standarden.

Archi­Med age­rer oftest i snit­fla­den mel­lem byg­her­re og det øvri­ge råd­gi­ver­team, og hjæl­per med at løf­te byg­nings- og arki­tek­tur­fo­kus­set op på et over­ord­net virk­som­heds­ni­veau, der sik­rer et stær­ke­re sam­spil mel­lem anlæg og drift. Vi har fokus på at klar­læg­ge rele­van­te og mål­ba­re suc­ceskri­te­ri­er for pro­jek­tet, og på at udvik­le fæl­les ret­ning, sprog og meto­de for de invol­ve­re­de par­ter såle­des, at råd­giv­nings­pro­ces­sen kan ind­fri sit ful­de potentiale.

OAP-DANSK

I Archi­Med arbej­der vi for at ska­be den bedst muli­ge sam­men­hæng og syner­gi mel­lem sund­heds­væs­nets fysi­ske ram­mer og det, der fore­går i dem. Vores fokus er at ska­be mest mulig vær­di for de pen­ge, som anven­des i sund­heds­sek­to­ren. Det­te opnår vi ved at ind­dra­ge arki­tek­tur, indret­ning og design i ét sam­men­hæn­gen­de regnestykke.

Sund­heds­væs­net er et kom­plekst system, der kon­stant for­an­dres og udfor­dres. Der­for skal de fysi­ske ram­mer blandt andet være flek­sib­le — men de skal også være mere end bare det. I måden hvor­på en byg­ning desig­nes, ind­ret­tes og anven­des, lig­ger uud­nyt­te­de res­sour­cer, som kan give slut­bru­ger­ne en bed­re ydel­se i form af bl.a. stør­re grad af bru­ger­til­freds­hed, patient­sik­ker­hed, behand­lings­kva­li­tet, effek­ti­vi­tet og arbejds­mil­jø. Der­u­d­over kan dis­se uud­nyt­te­de res­sour­cer kom­me virk­som­he­dens drift og øko­no­mi til gode. I Archi­Med arbej­der vi på at syn­lig­gø­re og for­bed­re dis­se ydel­ser. Vi ønsker at ska­be sam­men­hæng mel­lem det orga­ni­sa­to­ri­ske -, det arki­tek­to­ni­ske -, og det pro­ces­mæs­si­ge design i sund­heds­væ­se­nets virk­som­he­der — det­te vil vi gøre på et fun­da­ment af evi­dens­ba­se­re­de designprincipper.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09