Hels­in­gør Sundhedshus

Helsingør Sundhedshus

HELSINGØR SUNDHEDSHUS

Sam­let are­al: Igangværende

Anlægs­sum: Igangværende

Ordre­gi­ver: Hels­in­gør Kommune

Archi­Meds rol­le: Pro­ces­le­del­se, bru­ger­ind­dra­gel­se, kon­cept­pro­gram­me­ring mv.

Peri­o­de: 2014-

Arbej­det med Hels­in­gør Sund­heds­hus er en igang­væ­ren­de pro­ces, hvor Archi­Meds opga­ver er at til­ret­te­læg­ge og faci­li­te­re en kom­men­de bor­gerwor­ks­hop for op mod 500 bor­ge­re, samt efter­føl­gen­de at udvik­le et kon­cept­pro­gram for det kom­men­de sund­heds­hus. Kon­cept­pro­gram­met inde­bæ­rer bru­ger­ind­dra­gen­de pro­ces­ser, hvor dia­log med kom­men­de med­ar­bej­de­re, bru­ge­re og bor­ge­re er en for­ud­sæt­ning. End­vi­de­re udar­bej­des kon­cept­pro­gram­met på bag­grund af kon­kre­te funktionsbeskrivelser.

Før­ste fase i det­te arbej­de består i at arran­ge­re og afhol­de den sto­re bor­gerwor­ks­hop i Hels­in­gør Kom­mu­ne. Wor­ks­hop­pen omhand­ler, hvad et nyt Hels­in­gør Sund­heds­hus skal kun­ne, og hvor­dan man som bor­ger kan bru­ge det. Archi­Med anven­der sær­li­ge wor­ks­hop­værk­tø­jer, hvil­ket bety­der, at wor­ks­hop­pens ‘slut­pro­duk­ter’ kan anven­des vide­re ind i udvik­lin­gen af et nyt kon­cept­pro­gram. Anden fase bli­ver net­op udvik­lin­gen af et kon­cept­pro­gram for Hels­in­gør Sund­heds­hus. Kon­cept­pro­gram­met inde­hol­der en beskri­vel­se af mis­sion og vision for pro­jek­tet, samt et grun­digt ana­ly­se­ar­bej­de af de nuvæ­ren­de kom­mu­na­le og regio­na­le funk­tio­ner og hvor­dan man hen­sigts­mæs­sigt kan pla­ce­re dem i det nye Hels­in­gør Sund­heds­hus, såle­des at bl.a. arbejds­gan­ge kan optimeres.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09