Gribs­kov Kommune

Screen Shot 2016-08-02 at 16.10.03

LANGSIGTET BOLIGSTRATEGISK PLAN FOR VELFÆRDSOMRÅDET

Ordre­gi­ver: Gribs­kov Kommune

Peri­o­de: 2016

Gribs­kov vil ger­ne ska­be stør­re balan­ce mel­lem art og udbud af vel­færds­bo­li­ger, bor­ger­nes behov og de til­bud­te ser­vi­cey­del­ser på de enkel­te insti­tu­tio­ner. Det­te pri­mært af hen­syn til bor­ger­nes behov og for­vent­nin­ger, men også for at udnyt­te de sam­le­de res­sour­cer i anlæg og drift til opnå­el­se af mest mulig effek­ti­vi­tet og bedst mulig kvalitet.

I ana­ly­sen og kon­cep­t­ud­vik­lin­gen ind­går blandt andet sund­heds- og soci­al­fag­li­ge data, sund­hed­s­ø­ko­no­mi­ske data, byg­nings­gen­nem­gan­ge, stu­di­e­be­søg og wor­ks­hops. Slut­le­ve­ran­cen er et kon­cept­pro­gram, der fun­ge­rer som den lang­sig­te­de plan/beslutningsgrundlag for både byg­nin­ger og ind­hold set i lyset af de bud­ge­tud­for­drin­ger, kom­mu­nen står over for – ikke mindst på velfærdsområdet.

Kon­cept­pro­gram­met skal også udpe­ge over­ord­ne­de krav og for­vent­nin­ger til et kom­men­de nyt ple­je­cen­ter, som for­ven­tes at skul­le kun­ne ind­gå i bolig­ka­pa­ci­te­ten på en end­nu mere frem­tids­sik­ret og robust måde, hvor løben­de ændrin­ger i efter­spørgsel og behov, samt sam­spil med ser­vi­cey­del­ser­ne kan inte­gre­res på en nem og adræt måde.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09