Funk­tions­plan­læg­ning

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

FUNKTIONSPLANLÆGNING

At fin­de et fæl­les sprog inden­for sund­heds­væs­nets kom­plek­se syste­mer er altid en udfor­dring. Som regel er man­ge fag­lig­he­der, orga­ni­sa­tio­ner og for­skel­li­ge bru­ger­grup­per repræ­sen­te­re­de i de respek­ti­ve pro­jek­ter — hvor­for der kræ­ves en kon­struk­tiv og kre­a­tiv dia­log mel­lem aktø­rer­ne, samt en stor for­stå­el­se for de enkel­tes krav, behov og ønsker for i sid­ste ende at kun­ne ska­be et opti­malt og funk­tio­nelt resultat.

Archi­Med har stor erfa­ring med at ana­ly­se­re funk­tio­ner, så det defi­ne­res, hvad de enkel­te aktø­rer hver især har brug for, for at kun­ne løse deres del af pro­jek­tet. Der­u­d­over arbej­des der altid med en kort­læg­ning af funk­tio­ner­ne, så det tyde­lig­gø­res, hvor­dan der på kryds og tværs af pro­fes­sio­ner­ne kan og bør arbej­des sam­men, så der i arki­tek­tu­ren og indret­nin­gen kan tages høj­de for det­te. Her­med kan der bli­ve dan­net grund­lag for en opti­mal drift og produktion.

Der­u­d­over er de rum, funk­tio­ner­ne fore­går i, en lige­så vig­tig en del af funk­tions­plan­læg­nin­gen. Archi­Med ind­sam­ler data om, hvor­dan med­ar­bej­de­re og bru­ge­re bevæ­ger sig og i hvil­ket flow. Ved hjælp af dis­se data kan en grun­dig og frem­tids­sik­ret til­ret­te­læg­gel­se af rum og funk­tio­ner fin­de sted.

[/column]

 

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09