Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Frederiksberg Ambulatorium -

Fre­de­riks­berg Ambulatorium

frb_ambu1

FREDERIKSBERG AMBULATORIUMKLINISK MIKROBIOLOGISK AMBULATORIUM

Sam­let are­al: 600 m2

Anlægs­sum: 20.000 kr.

Ordre­gi­ver: Fre­de­riks­berg Hospital

Archi­Meds rol­le: Indret­ning med fokus på opti­me­ring af patien­top­le­vel­se ved brug af musik, visu­el­le ele­men­ter og skærmning

Peri­o­de: 2011

En bru­ger­un­der­sø­gel­se for ven­te­o­m­rå­det på Kli­nisk Mikro­bi­o­lo­gisk Ambu­la­to­ri­um på Fre­de­riks­berg Hospi­tal har vist, at rum­met blev ople­vet som kede­ligt, kao­tisk og med mang­len­de mulig­hed for diskre­tion. Med bag­grund i evi­dens udar­bej­de­de Archi­Med et indret­nings­for­slag, der med enkel­te og utra­di­tio­nel­le ele­men­ter i kon­tek­sten, leve­re­de en bety­de­lig effekt.

Blandt andet blev brug af sær­ligt udvalg­te musiks­tyk­ker, i sam­spil med lokal­mil­jø­et, ind­ar­bej­det i pro­jek­tet. Musik­ken har til for­mål at vir­ke afstres­sen­de, bero­li­gen­de og fysisk afslap­pen­de, være posi­tivt sti­mu­le­ren­de samt ople­vel­ses- og bil­led­ska­be­ne. Musik­ken stam­mer fra seri­en Musi­Cu­re, der lige­le­des er evidensbaseret.

Rum­mets mar­kan­te søj­ler og de mest iøj­ne­fal­den­de vægs­tyk­ker er ble­vet tape­se­ret med moti­ver fra loka­l­om­rå­det, hvil­ket er med til at få bor­ger­ne til at føle sig hjem­me — noget, som er med til at hen­le­de tan­ker­ne mens man ven­ter. Der er des­u­den ble­vet instal­le­ret et akva­rie samt et opholds­a­re­al til bør­ne­ne, hvor de kan lege og teg­ne m.v.

Pro­jek­tet er med til at ind­sam­le erfa­ring i de eksi­ste­ren­de ram­mer, inden Fre­de­riks­berg og Bis­peb­jerg Hospi­tal sam­men­læg­ges i de nye byg­nin­ger på Bis­peb­jerg Bak­ke i år 2020.
 

 
frb_ambu2

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09