For­mid­ling

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

FORMIDLING

Vi har stor erfa­ring med både skrift­lig og mundt­lig for­mid­ling. Vi skri­ver jævn­ligt artik­ler til tids­skrif­ter og avi­ser og hol­der oplæg på kon­fe­ren­cer, i kom­mu­ner mm. om cen­tra­le emner om sam­men­hæn­gen mel­lem sund­hed og arki­tek­tur; både over­ord­ne­de typo­gra­fi­ske sam­men­hæn­ge og inden for spe­ci­fik­ke viden­s­om­rå­der såsom demens, way­fin­ding og tilgængelighed.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09