Epi­lepsi­ho­spi­ta­let Filadelfia

Filadelfia 1

EPILEPSIHOSPITALET FILDADELFIA

Ordre­gi­ver: Filadelfia

Archi­Meds rol­le: Råd­giv­ning i for­bin­del­se med drifts­op­ti­me­ring, orga­ni­se­ring og udnyt­tel­se af fysi­ske rammer

Peri­o­de: 2013–14

Det højt spe­ci­a­li­se­re­de epi­lepsi­ho­spi­tal Fila­del­fia er under drifts- og anlægs­mæs­si­ge for­an­dring. I for­bin­del­se med rea­li­se­rin­gen af det­te ambi­tiø­se stra­te­gi­pro­jekt, udar­bej­de­de Archi­Med ana­ly­ser og sce­na­ri­er, der bely­ser de mulig­he­der og res­sour­cer, der lig­ger gemt i måden, de eksi­ste­ren­de byg­nin­ger benyt­tes på i sam­spil­let med det, der fore­går i dem. Det betød, at Archi­Med fore­tog kort­læg­nin­ger af patient- og arbejds­pro­ces­ser, lave­de ana­ly­ser af byg­nings­mas­sen og de drifts­mæs­si­ge opti­me­rings­mu­lig­he­der, der går på tværs af virk­som­he­den, samt udar­bej­de­de kon­kre­te løs­nin­ger på de udfor­drin­ger og poten­ti­a­ler i et eta­pe­op­delt struktur.

Filadelfia 2
Pro­jek­tet blev kaldt Fila­del­fia U‐Turn. I den­ne beteg­nel­se lig­ger pro­ces­gre­bets under­sø­gen­de, ind­dra­gen­de og kon­cept­te­sten­de struk­tur, hvor alle på Fila­del­fia gen­nem løben­de bru­ger­ind­dra­gel­se, inter­views og wor­ks­hops bidrog med at udtryk­ke, i hvil­ken ret­ning, Fila­del­fia fremad­ret­tet skal bevæ­ge sig i, og hvil­ke kon­kre­te løs­nin­ger, der skal til for at nå i mål. 

Det over­ord­ne­de mål med det­te er at sik­re opti­ma­le fysi­ske ram­mer, der mod­sva­rer de pro­ces­ser og patient­for­løb, der til hver en tid fore­går i dem. Det­te resul­te­rer i øget til­freds­hed blandt både ansat­te, patien­ter og pårø­ren­de, sam­ti­dig med at det posi­tivt påvir­ker drift og øko­no­mi, den fag­li­ge pro­fil og Fila­del­fi­as konkurrenceevne.

I dag — 2017 — er fle­re af ana­ly­sens anbe­fa­lin­ger imple­men­te­ret og Fila­del­fi­as regn­ska­ber afslø­rer en virk­som­hed i en sund udvik­ling og med et sta­digt højt kvalitetsniveau.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09