Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Faaborg Kommune - Slagterigrunden -

Faa­borg Kom­mu­ne — Slagterigrunden

Slag­te­ri­grun­den

Sam­let are­al: 30.000 m2

Ordre­gi­ver: Faa­borg Kommune

Archi­Meds rol­le: Kon­cep­t­ud­vik­ling, ana­ly­ser og pro­gram­me­ring af sig­na­tur­pro­jekt ‘Pro­jekt Fremtiden’.

Peri­o­de: 2016 -

 

isio­nen som vil opfø­re – på Slag­te­ri­grun­den – et ori­gi­nalt sted i form og ind­hold til fami­li­er (måske) ramt af syg­dom, der både er en pau­se, en ferie og en sand vita­mi­nind­sprøjt­ning til at kom­me bed­re, stær­ke­re og hur­ti­ge­re til­ba­ge til en hver­dag præ­get af triv­sel og tryg­hed uan­set syg­dom­mens udfor­drin­ger og betingelser.

Visio­nen er også, at ste­det – udover det, det kan give bør­ne­fa­mi­li­er­ne – vil sam­le trå­de­ne for ’gastro­no­misk og bade­kul­tu­rel medi­cin’ og fun­ge­re som et udvik­lings- og test­la­bo­ra­to­ri­um, der sam­men med loka­le virk­som­he­der udvik­ler sta­digt innova­ti­ve pro­duk­ter og ser­vi­ces til gavn for fami­li­er ramt af sygdom.

  • Et sted for gæster (turi­ster, kur­si­ster, patien­ter), hvor de kan ophol­de sig i kor­te­re eller læn­ge­re tid uan­set funktionsudfordring.
  • Et sted, hvor natur og kul­tur mødes i et innova­tivt netværk/epicenter for gastro­no­mi, ånd, bad og bevægelse.
  • Et sted, man søger til af lyst og længsel efter et end­nu bed­re liv.
  • Et sted, man tager fra med for­ny­e­de res­sour­cer, inspi­re­ren­de læring og beri­gen­de oplevelser.
  • Et sted med liv og akti­vi­tet hele året rundt pga. det ret­te mix af målgrupper.
  • Et sted, der ræk­ker ud over sig selv og ind i et net­værk, hvor ste­det som havn er et cen­tralt punkt (et ‘epi-cen­ter’).

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09