Evi­dens­ba­se­ret design

Loop_virksomhedshjul_sammensmeltet

Archi­Med arbej­der med evi­dens­ba­se­ret design inden­for sund­heds­væ­se­net, og begre­bet ‘helen­de arki­tek­tur’ er der­med cen­tralt for alt, hvad vi fore­ta­ger os. Pro­ces­sen bag evi­dens­ba­se­ret design sik­rer, at de fysi­ske ram­mer om en given virk­som­hed posi­tivt påvir­ker både de kva­li­ta­ti­ve og de kvan­ti­ta­ti­ve resul­ta­ter, samt drift og øko­no­mi. Her­med ska­bes opti­ma­le betin­gel­ser og vil­kår, som skal sik­re at det bed­ste resul­tat opnås. Evi­dens­ba­se­ret design er en mul­ti­di­sci­pli­nær meto­de, hvor syste­ma­tisk og trans­pa­rent anven­del­se af den bedst muli­ge evi­dens fra forsk­ning og prak­sis lig­ger til grund for beslut­nings­pro­ces­sen. Det­te for at opti­me­re sam­spil­let mel­lem drift og design i hvert enkel­te og unik­ke pro­jekt — selv­føl­ge­lig i sam­ar­bej­de med en infor­me­ret og invol­ve­ret klient.

Archi­Med har valgt at være EDAC Advo­ca­te Firm, for­di for­plig­tel­sen om, at mindst 25% af med­ar­bej­der­ne skal være cer­ti­fi­ce­re­de i evi­dens­ba­se­ret design, under­stre­ger kva­li­te­ten i Archi­Meds ydel­ser og meto­der. 75% af Archi­Meds med­ar­bej­de­re er EDAC-certificerede.

 

 

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09