Eva­lu­e­ring

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

EVALUERING

Gav de fysi­ske ram­mer de for­ven­te­de stem­nin­ger og resul­ta­ter? Der fin­des i for­vej­en en ræk­ke mål, der rela­te­rer sig til sam­men­hæn­gen mel­lem de fysi­ske ram­mer og det, der skal fore­gå i dem.

Vi har i Archi­Med stor erfa­ring med, ud fra opsat­te effek­t­mål, ønsker og for­vent­nin­ger til de fysi­ske ram­mer, at eva­lu­e­re på, om de fysi­ske ram­mer opnå­e­de det ønske­de — hvis ikke, så hvor­for? Eva­lu­e­ring er rele­vant både for at sik­re, at man kom i mål med opga­ven og som grund­lag for at arbej­de vide­re i orga­ni­sa­tio­nen, for at kom­me tæt­te­re på det for­ven­te­de og ønskede.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09